direct naar inhoud van REGELS
Plan: Hessenpoort, 4e partiële herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP19015-0003

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP19015-0003 van de gemeente Zwolle;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Verwijzing

Van toepassing zijn het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, het bestemmingsplan Hessenpoort, 2e partiële herziening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2016, het bestemmingsplan Zwolle paraplu parkeren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 3 maart 2017 en het bestemmingsplan Hessenpoort, 3e partiële herziening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2018.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 4 Bedrijventerrein, en de regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort, 2e partiële herziening", zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2016, zie artikel 3 Bedrijventerrein

Artikel 4 Groen

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 5 Groen.

Artikel 5 Verkeer

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 6 Verkeer.

Artikel 6 Water

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 7 Water.

Artikel 7 Leiding - Hoogspanningsverbinding

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding.

Artikel 8 Waterstaat - Waterberging

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 13 Waterstaat- Waterberging.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels geluidzone - industrie

9.1 Aanduidingsomschrijving
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen vanwege het industrieterrein Hessenpoort, omdat op dit industrieterrein geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn toegestaan.
  • b. Voor zover de grens van de aanduiding 'geluidzone - industrie' niet samenvalt met de plangrens mag de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Hessenpoort buiten deze grens en buiten het industrieterrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel 18 Luchtvaartverkeerzone.

Artikel 11 Overige regels

De regels van het bestemmingsplan Zwolle paraplu parkeren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 3 maart 2017 zijn van toepassing. Zie artikel 95 Overige regels.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken
12.1.1 Bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
12.1.2 Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 12.1.1 met maximaal 10%.

12.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Artikel 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2 Overgangsrecht gebruik
12.2.1 Voortzetting strijdig gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2 Verbod verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

12.2.3 Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Artikel 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

12.2.5 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en bouwwerken gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan met het oog op beëindiging op termijn van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen bij een omgevingsvergunning van dat overgangsrecht worden afgeweken.

Artikel 13 Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening .

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Hessenpoort, 4e partiële herziening '.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van .... nummer .....

drs. P.H. Snijders, voorzitter, drs. A.B.M. ten Have, griffier,