direct naar inhoud van REGELS
Plan: Stadshagen II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP14030-0004

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Stadshagen II met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP14030-0004 van de gemeente Zwolle;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft;

1.5 afhaalrestaurant:

een bedrijf, waar dranken en/of etenswaren voor gebruik elders worden verstrekt;

1.6 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren;

1.7 agrarisch medegebruik:

een agrarisch gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming, waarbinnen dit agrarische gebruik is toegestaan;

1.8 ambachtelijk bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen alsook het verkopen en/of leveren als ondergeschikte activiteit van goederen die verband houden met het ambacht;

1.9 andere gezondheidszorggebouwen:
 • a. verzorgingstehuizen;
 • b. psychiatrische inrichtingen;
 • c. medische centra;
 • d. poliklinieken;
 • e. medische kleuterdagverblijven;
1.10 archeologische monumenten:

terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige vóór tenminste 50 jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarden;

1.11 archeologische waarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het belang voor de archeologie en de kennis van de beschavingsgeschiedenis;

1.12 bebouwing:

één of meer gebouwen, bijbehorende bouwwerken en/of andere bouwwerken;

1.13 bebouwingspercentage:

indien het percentage een bestemmingsvlak betreft:
de verhouding tussen de oppervlakte van het te bebouwen terreingedeelte en de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak;
indien het percentage een perceel betreft:
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een perceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd;
dit percentage wordt slechts berekend over het gedeelte van het bestemmingsvlak of het perceel, waarbinnen de bouwwerken mogen worden gebouwd;

1.14 bed & breakfast:

ruimte in of direct bij de hoofdwoning, waar gasten voor een beperkte periode verblijven en het ontbijt wordt geserveerd;

1.15 bedrijf:

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten;

1.16 bedrijf aan huis:

een bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.17 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.18 bedrijfsplan:

een weergave van de huidige en toekomstige situatie van een bedrijf en haar omgeving waarin de doelstellingen op korte en lange termijn zijn weergegeven en waarin tevens richtlijnen zijn opgenomen om de doelstellingen te realiseren.

1.19 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein gewenst is;

1.20 beroep aan huis:

een beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.21 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor beroep aan huis c.q. een bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
een daaraan vastgebouwde of er deel van uitmakende woning wordt niet meegeteld;

1.22 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.23 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.25 bijzondere woonvorm:

een gebouw of gedeelte van een gebouw dat blijkens aard, indeling en inrichting geschikt is voor de huisvesting van specifieke doelgroepen;

1.26 bomenteelt:

het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en overige sierheesters een en ander in de vorm van volle grondteelt dan wel containerteelt;

1.27 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.28 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.29 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.30 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.31 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.32 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.33 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

1.34 café-restaurant:

een bedrijf, waar dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.35 caravan:

een al dan niet uitklapbare aanhangwagen ingericht voor dag- en nachtverblijf van personen, welke met een normale snelheid over de weg mag worden voortbewogen;

1.36 carport:

een overdekt bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat blijkens zijn aard kennelijk is bestemd voor het stallen van een motorvoertuig;

1.37 complementair daghorecabedrijf:

een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals theehuisjes, ijssalons, croissanterieën, dagcafés, dagrestaurants en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.38 cultuur en ontspanning:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals een atelier, attractiepark, bioscoop, bowlingbaan, casino, creativiteitscentrum, dansschool, dierentuin, evenemententerrein, kinderboerderij, museum, muziekschool, muziektheater, sauna, speeltuin, theater en welness alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze activiteiten evenwel met uitzondering van een seksinrichting;

1.39 cultuurhistorische waarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door de ten gevolge van een vroeger cultuur- of levenspatroon ontstane in het terrein waarneembare vormen van landschap en bebouwing, welke hetzij van waarde zijn voor de wetenschap, hetzij een zodanige historiche waarde bezitten dat het behoud van belang is te achten;

1.40 dagrecreatie:

recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode op speciaal daarvoor ingerichte terreinen, zoals een wandelbos, wandelpark, strandbad, vis- en zwemvijvers, speel- en ligweide, speelterrein, kinderspeelplaats, dierenpark, volkstuinen of nutstuinen;

1.41 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder zijn begrepen grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, een tuincentrum en een supermarkt;

1.42 dienstverlenend bedrijf of dienstverlenende instelling:

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van diensten, waarbij, het publiek rechtstreeks al dan niet via een balie te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen belwinkels, internetcafés, kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.43 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij, het publiek rechtstreeks al dan niet via een balie te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen belwinkels, internetcafés, kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.44 dove gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak en waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarbij alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;

1.45 dugout:

bouwwerk bestemd voor wissel- en rustplaats ten behoeve van sportdoeleinden;

1.46 één bestemmingsvlak vormend:

twee bestemmingsvlakken, welke ter plaatse van de aanduiding 'relatie' door de aangegeven relatie met elkaar verbonden zijn en daardoor aangemerkt worden als één bestemmingsvlak;

1.47 één perceel vormend:

twee percelen, welke ter plaatse van de aanduiding 'relatie' door de aangegeven relatie met elkaar verbonden zijn en daardoor aangemerkt worden als één perceel;

1.48 eengezinshuis:

een gebouw, dat één woning omvat;

1.49 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.50 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct gelegen is bij een hoofdgebouw;

1.51 erftoegangsweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer niet meer primair is en waar aandacht kan worden gegeven aan snelheidsreducerende maatregelen;

1.52 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.53 evenement of gebeurtenis in de openlucht:

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de open lucht;

1.54 extensieve dagrecreatie:

recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode, waarbij vooral het landschap of bepaalde delen ervan sterk beleefd worden, waarbij weinig of geen gebouwde voorzieningen nodig zijn en waarbij tevens in het algemeen het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is, zoals wandelen, fietsen, verpozen en natuur- en landschapsbeleving;

1.55 gebiedsontsluitingsweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer primair is en welke dient voor de ontsluiting van een gebied;

1.56 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.57 geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein, een spoorweg of een weg als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.58 geluidsgevoelige functies:

ruimten binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer worden gebruikt of voor een zodanig gebruik zijn bestemd, alsmede een keuken van een woning met een vloeroppervlakte van niet minder dan 11 m² en andere geluidsgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.59 geluidsgevoelige gebouwen:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.60 groepsaccommodatie:

een gebouw dat is bestemd voor recreatief verblijf ten behoeve van groepen, waarbij wordt overnacht in gemeenschappelijke slaapzalen en/of kamers;

1.61 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt;

1.62 grootschalig evenement:

evenement voor meer dan 5.000 bezoekers dat pas gehouden kan worden na het treffen van fysieke maatregelen en/of evenementen waarbij op basis van het evenementenbeleid een maximale geluidsbelasting van 85 dB(A)/95 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten is toegestaan;

1.63 hogere grenswaarde:

een maximum waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.64 hoofdgebouw:

een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.65 hoofdwoning:

de woning, waar de hoofdbewoner van de woning woont en verblijft;

1.66 horeca:

de bedrijfssector gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het exploiteren van zaalaccommodatie en/of het verstrekken van nachtverblijf, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, waaronder zijn begrepen een 'bed & breakfast', discotheek, feestzaal en partyboerderij, evenwel met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.67 horecabedrijf:

een bedrijf, waar ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken worden verstrekt, zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd en/of waarin nachtverblijf wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, waaronder zijn begrepen een 'bed & breakfast', discotheek, feestzaal en partyboerderij, evenwel met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.68 houtopstand:

bomen, waarvan de omtrek van de stam op 1,30 meter boven het maaiveld gemeten meer dan 30 centimeter bedraagt, en groepen en rijen kleinere bomen en heesters die een min of meer aaneengesloten geheel vormen en een oppervlakte beslaan van niet minder dan 50 m², zoals hagen, houtwallen, broekbosjes, erfbeplantingen en boomgaarden;

1.69 houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de melding- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;

1.70 inpandige statische opslag:

het in een gebouw opslaan van goederen, die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zoals (antieke) auto's, boten en caravans. De opslag mag niet bestemd zijn voor de handel danwel worden opgeslagen voor een elders gevestigd bedrijf;

1.71 inwoning:

twee huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van één of meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de woning één hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn;

1.72 kampeermiddel:
 • a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
 • b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.73 kantoor:

een ruimte of complex van ruimten, welke dient voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder is begrepen congres- en vergaderaccommodatie;

1.74 kantoorgebouw:

een gebouw, dat dient voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder is begrepen congres- en vergaderaccommodatie;

1.75 kelder:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de onderkant niet boven peil is gelegen;

1.76 kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

dienstverlenende bedrijvigheid of ambachtelijke bedrijvigheid dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en welke een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.77 kleinschalig kampeerterrein:

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van niet-permanente kampeermiddelen (inclusief eventuele tenthuisjes) op maximaal 15 standplaatsen, gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.78 kwetsbaar object:

een object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.79 landschapswaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.80 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, medische, sociaal-medische, culturele, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.81 meergezinshuis:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.82 meubels:

goederen bestemd voor het inrichten van woningen en/of andere ruimten, waar personen plegen te verblijven, zoals tafels, stoelen, banken, kasten en bedden met uitzondering van tapijt;

1.83 monumenten:

alle vóór tenminste 50 jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarden;

1.84 naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak:

de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak, waar de hoofdtoegang van het op dat bouwvlak gelegen hoofdgebouw is gelegen;

1.85 natuurontwikkeling en extensieve dagrecreatie:

extensieve dagrecreatie in de vorm van wandelen, fietsen, paardrijden en vissen (met uitzondering van karpervissen en viswedstrijden) en vergelijkbare vormen van dagrecreatie

1.86 natuurwaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

1.87 nevenactiviteit:

een vorm van bedrijvigheid naast de hoofdfunctie;

1.88 niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt;

1.89 normaal onderhoud:

werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden en/of bouwwwerken;

1.90 onderbouw:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 1,50 meter boven peil is gelegen;

1.91 onderhoudsdepot:

een depot ten behoeve van het onderhoud van watergangen, waarbij het uit de watergangen afkomstig afvalmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen;

1.92 onderkomen:

een voor dag- en nachtverblijf van personen of dieren geschikte constructie;

1.93 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen voor langzaam verkeer;

1.94 openbare nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval;

1.95 opslag:

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;

1.96 overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw of bijbehorend bouwwerk zijnde;

1.97 pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.98 peil:
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
  de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
  de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • c. indien in of op het water wordt gebouwd:
  het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.99 perifere detailhandel:

detailhandel, welke ruimtelijk minder goed past in een stadscentrum of in woonwijken, waaronder verstaan wordt detailhandel in, onder andere:
meubels, woninginrichtingsartikelen, keukens, sanitair, caravans, kampeerauto's, tenten, motorboten, zeilboten, roeiboten, kano's, planten, andere tuinartikelen, doe-het-zelf-artikelen en bouwmaterialen met bijbehorende artikelen, waarbij ondergeschikte detailhandel in accessoires en aanverwante kleine producten is toegestaan;

1.100 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.101 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.102 recreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming, waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;

1.103 recreatieve bewoning:

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie;

1.104 recreatieve voorzieningen

voorzieningen ten behoeve van de dagrecreatie en de sportieve recreatie alsmede de hieraan ondergeschikte, ondersteunende voorzieningen, zoals horeca en detailhandel;

1.105 recreatiewoning:

een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.106 rijbak:

een rijbak ten behoeve van paardrijactiviteiten in de open lucht met een bodem van zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen, al dan niet voorzien van een omheining;

1.107 ruimtelijke kwaliteit:

de kwaliteit gevormd door de evenwichtige samenhang tussen (openbare) ruimte en gebouwde elementen;

1.108 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden;
onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.109 sociale veiligheid:

de mogelijkheid om zich in een omgeving te kunnen bevinden zonder bedreigd te worden of het gevoel te hebben persoonlijk lastig te worden gevallen;

1.110 sportieve recreatie:

vormen van dagrecreatie met een sportief karakter;

1.111 sportschool:

een gebouw of ruimte bestemd voor het op commerciële basis geven van onderricht in sport al dan niet met (para)medische begeleiding;

1.112 stacaravan:

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken;

1.113 standplaats:

het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, waarbij onder een standplaats niet worden verstaan vaste plaatsen op jaarmarkten of markten, vaste plaatsen op evenementen, vaste plaatsen op snuffelmarkten en een permanente voorziening in de vorm van een bouwwerk;

1.114 stedenbouwkundig beeld:

het beeld dat wordt opgeroepen door het samengaan van gebouwde elementen, beplantingselementen en onbebouwde ruimten;

1.115 stroomweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer primair is en welke geschikt is voor snelle verplaatsingen over grotere afstanden;

1.116 tent:

een in hoofdzaak van textiel of andere daarmee vergelijkbare materialen vervaardigd onderkomen voor dag- en nachtverblijf dat gemakkelijk is op te bouwen en in te pakken;

1.117 terugliggende bouwlaag:

gedeelte van een gebouw in de vorm van een bouwlaag voorzien van een plat dak en/ of een kap en waarvan het straatgerichte voorgevelvlak een afstand van ten minste 1 meter heeft ten opzichte van het daarmee corresponderende straatgerichte voorgevelvlak van de lager gelegen bouwlaag;

1.118 vakantiehuis

een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning;

1.119 verblijfsrecreatie:

recreatie in de open lucht en overnachtingen in tenten, caravans, kampeerauto's of recreatiewoningen op speciaal daarvoor ingerichte terreinen;

1.120 verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.121 verzorgend bedrijf:

het verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of zonder rechtstreeks contact met het publiek en/of het te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het verhuren en/of het leveren van goederen aan wederverkopers dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;

1.122 voorgevel:

de naar de weg toegekeerde gevel;

1.123 voorkeursgrenswaarde:

de maximum waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.124 waterdagrecreatie:

dagrecreatie in de vorm van zwemmen, roeien, kanoën, surfen, vissen, duiken en vergelijkbare vormen van dagrecreatie;

1.125 windturbine:

een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding;

1.126 winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor detailhandel;

1.127 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, waarbij inwoning is toegestaan;

1.128 woninginrichtingsartikelen:

goederen, geen meubels zijnde, bestemd voor het stofferen en/of verfraaien van woningen en/of andere ruimten, waar personen plegen te verblijven, zoals tapijten en andere vloerbedekking, gordijnen en woningtextiel;

1.129 wooneenheid:

elke ruimte of als eenheid samengesteld aantal ruimten, welke geschikt en bestemd is voor bewoning, zoals eengezinshuizen, bejaardenwoningen, woningen voor 1 en/of 2 persoonshuishoudens en meergezinshuizen;

1.130 woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst;

1.131 zolder:

een gedeelte van een gebouw dat door één of meer schuine dakschilden is afgedekt en waarvan de borstwering niet hoger is dan 1 meter;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4 de hoogte van een windmolen:

vanaf het peil tot aan de as van de windmolen;

2.5 de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 de vloeroppervlakte van een woning:

binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor wonen;

2.8 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.9 de horizontale bouwdiepte van een gebouw:

de lengte van een gebouw, gemeten buitenwerks en loodrecht vanaf de naar de weg toegekeerde gevel;

2.10 de verticale bouwdiepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer;

2.11 de afstand tot de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw:

van enig punt van een bouwwerk tot de naar de weg toegekeerde gevel van dat gebouw.

2.12 ondergeschikte bouwdelen die buiten beschouwing gelaten moeten worden:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, stoeptreden, dorpels, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, antennes, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, dakgoten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits:

 • a. de overschrijding van aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,30 meter bedraagt;
 • b. een erker aan een naar de weg toegekeerde gevel van een woning niet breder is dan 3/5 deel van de betreffende gevel.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschap

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. recreatief medegebruik in de vorm van extensieve dagrecreatie;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met de daarbij behorende:

 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen;
 • b. een hobbymatige rijbak is niet toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken mag niet meer dan 5 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • b. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak als standplaats voor kampeermiddelen;
3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.5.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden al dan niet ten behoeve van houtteelt voor zover niet gelegen binnen het bouwvlak;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten het bouwvlak met een oppervlakte van meer dan 1.000 m²;
 • c. het ontgronden, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 1.000 m², zodanig dat er een verschil in hoogte, c.q. verticale diepte ten opzichte van het bestaande maaiveld ontstaat van meer dan 0,30 meter;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
 • e. het wijzigen van de grondsamenstelling of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve van de aanleg van rijbakken;
 • f. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, vijvers en poelen;
 • g. het aanleggen van ligplaatsen voor schepen.
3.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
3.5.3 Voorwaarden

De in artikel 3.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid
3.6.1 Bevoegdheid m.b.t. wijziging bestemming in 'Natuur'

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in Natuur, mits:

 • a. het agrarisch gebruik van de betreffende gronden is beëindigd;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de parkeergelegenheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van bedrijven die in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen, zijn aangeduid als toelaatbaar met uitzondering van zelfstandige kantoren;
 • b. gebouwen ten behoeve van installaties voor duurzame opwekking van warmte en elektriciteit, ter plaatse van de functieaanduiding 'nutsvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in artikel 4.1 onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen uitgesloten' mag het aantal aan een te bouwen gebouwen niet meer bedragen dan twee.
4.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
4.4.2 Voorwaarden

De in artikel 4.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn aangeduid als toelaatbaar binnen de betreffende zone in de staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of horeca;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
 • d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 4.5 onder a om bedrijven toe te staan die in de staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen niet zijn vermeld dan wel op het betreffende perceel of gedeelte van het betreffende perceel niet als toelaatbaar zijn aangeduid, mits deze bedrijven wat betreft milieuhinder kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die op het betreffende perceel wel als toelaatbaar zijn aangeduid;

4.6.2 Voorwaarden

De in artikel 4.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. de verkoop van motorbrandstoffen met uitzondering van lpg;
  • 2. de verstrekking van water en lucht;
  • 3. het wassen, doorspuiten en doorsmeren van motorvoertuigen;
  • 4. aan een verkooppunt voor motorbrandstoffen ondergeschikte detailhandel en horeca;
 • b. de ondergrondse en bovengrondse opslag van motorbrandstoffen met uitzondering van lpg;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen.
5.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 7 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 1 meter;
 • c. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 1 meter.
5.4.2 Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de parkeergelegenheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of horeca, welke niet meer als ondergeschikt aan de verkoop van motorbrandstoffen kan worden beschouwd;
 • b. de ondergrondse en bovengrondse opslag van lpg;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
  • 2. aan huis verbonden beroepen;
  • 3. dienstverlening;

b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. geluidwerende voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. water;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van de in artikel 5.1 onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a. er mogen hoofdgebouwen worden gebouwd;

b. het aantal bedrijfswoningen mag maximaal één per aanduiding 'bedrijfswoning' bedragen;

c. ter plaatse van de aanduiding " maximale goot-en bouwhoogte (m) " mag de goot- en de bouwhoogte

van een hoofdgebouw in meters niet meer dan de aangegeven goot-en bouwhoogte bedragen;

6.2.2 Gebouwen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen buiten een bouwvlak gelden de volgende bepalingen.

a. er mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken, welke gelegen zijn op het erf dat zich bevindt:

1. binnen deze bestemming,

2. buiten het bouwvlak,

3. achter de naar de weg toegekeerde grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan, mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van dat gedeelte van het erf tot een maximum van

75 m²;

c. de goothoogte van een gebouw niet meer dan 3 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 5 meter bedragen

6.2.3 Bouwwerken zonder dak bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggemasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken die niet genoemd zijn onder a, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4 Afwijken van de bouwregels
6.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. a. het bepaalde in artikel 6.2.1 onder a en toestaan dat een hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  1. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 6.2.1 onder c toestaan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter.
6.4.2 Voorwaarden

De in artikel 6.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen op een bouwperceel voor meer dan 1 woning;
 • b. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak als zelfstandige woning;
 • c. het gebruik van gebouwen voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of dienstverlening, tenzij het gedeelte dat hiervoor wordt gebruikt, niet groter is dan 60% van de vloeroppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • e. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • f. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen;
 • g. het gebruik van hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen ten behoeve van geluidsgevoelige functies op de gronden die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “geen geluidsgevoelige functie, 2e en 3e bouwlaag” tenzij wordt aangetoond dat de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatieve voorzieningen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen alsmede kinderdagverblijven en peuterspeelzalen;
 • c. gebouwen ten behoeve van sportvoorzieningen, zoals een kantine;
 • d. gebouwen ten behoeve van installaties voor duurzame opwekking van warmte en elektriciteit, ter plaatse van de functieaanduiding 'nutsvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. infrastructurele voorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. water;

met de daarbij behorende:

 • m. tuinen, erven en terreinen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen en tribunes

Voor het bouwen van gebouwen en tribunes gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding maximum bebouwingspercentage (%)' mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw en een tribune mag niet meer dan 12 meter bedragen.
7.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in artikel 7.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw of een tribune wordt vergroot met niet meer dan 1 meter.

7.4.2 Voorwaarden

De in artikel 7.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte horeca ten behoeve van toegestane voorzieningen op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 8 Gemengd - 3

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. woningen;
  • 2. bedrijven;
  • 3. maatschappelijke voorzieningen;
  • 4. sport;

voor zover andere functies dan wonen zijn aangeduid als toelaatbaar binnen deze bestemming in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;

 • b. bijzondere woonvormen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water;

met de daarbij behorende:

 • l. tuinen, erven en terreinen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen
 • c. geluidsgevoelige functies mogen alleen worden gerealiseerd, indien voldaan wordt aan de geldende voorkeursgrenswaarde;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 5 meter bedragen.
8.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingeen, mag niet meer dan 14 meter bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 8.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 8.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter.
8.4.2 Voorwaarden

De in artikel 8.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken met uitzondering van wonen ten behoeve van andere functies dan die zijn aangeduid als toelaatbaar binnen deze bestemming in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte horeca ten behoeve van toegestane voorzieningen op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel ten behoeve van toegestane voorzieningen op de gronden en in de
  bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • e. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • f. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.
 • g. het gebruik van hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen ten behoeve van geluidsgevoelige functies op de gronden die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd uitgesloten - geluidsgevoelige functie”, tenzij wordt aangetoond dat de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai
8.6 Afwijken van de gebruiksregels
8.6.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 8.5 onder a om functies toe te staan die in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging niet zijn vermeld dan wel niet als toelaatbaar zijn aangeduid binnen deze bestemming, mits deze functies wat betreft milieuhinder kunnen worden gelijkgesteld met de functies die wel als toelaatbaar zijn aangeduid binnen deze bestemming;
8.6.2 Voorwaarden

De in artikel 8.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. water;
 • e. kunstwerk ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorwerp van beeldende kunst' met een hoogte van 25 meter;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. sport;
 • g. recreatief medegebruik in de vorm van dagrecreatie
 • h. educatief gebruik;
 • i. nutstuinen;
 • j. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • k. geluidwerende voorzieningen;
 • l. openbare nutsvoorzieningen;
 • m. infrastructurele voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • n. bebouwing.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
9.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, met uitzondering van erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.

9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van een horecabedrijf als genoemd in categorie 1 van de lijst met horecacategorieën, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. infrastructurele voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximum bouwhoogte (m), mag de bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven bouwhoogte bedragen
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' mag de bebouwde oppervlakte niet meer bedragen dan het aangegeven oppervlak;
10.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
  • 1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
  • 2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.4 Afwijken van de bouwregels
10.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 10.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 10.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
 • c. het bepaalde in artikel 10.2.2 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten wordt vergroot tot niet meer dan 18 meter;
10.4.2 Voorwaarden

De in artikel 10.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. infrastructurele voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
11.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.4 Afwijken van de bouwregels
11.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 11.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 11.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
11.4.2 Voorwaarden

De in artikel 11.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel of ondergeschikte horeca ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 12 Natuur

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen
 • d. geluidwerende voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. agrarisch medegebruik;
 • i. recreatief medegebruik in de vorm van extensieve dagrecreatie;
 • j. educatief medegebruik;
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met de daarbij behorende:

 • m. bebouwing.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen andere gebouwen worden gebouwd dan vogelobservatieposten, mits de hoogte niet meer dan 4 meter bedraagt.

12.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 4 meter bedragen.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor militaire oefening;
 • b. het gebruik van gronden voor agrarische doeleinden anders dan het gebruik als grasland, of het gebruik voor de griend-, riet-, en biezencultuur;
 • c. het gebruik van gronden voor het beproeven van motorvoertuigen, het beoefenen van de motorsport en de modelvliegsport en voor het houden van wedstrijden met motorschepen;
 • d. het gebruik van gronden buiten daarvoor als zodanig aangelegde terreinen voor sport-, wedstrijd- en speelterrein, parkeerterrein, lig- en speelstrand en zwemgelegenheid;
 • e. het gebruik van gronden voor de opslag van grond en bodemspecie;
 • f. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.5.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden al dan niet ten behoeve van houtteelt;
 • b. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;
 • c. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan genoemd onder b met een oppervlakte van meer dan 25 m²;
 • d. het ontgronden, afgraven, ophogen, egaliseren of diepploegen van gronden;
 • e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
 • f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het educatief medegebruik;
 • g. het wijzigen van de grondsamenstelling of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve van de aanleg van rijbakken;
 • h. het scheuren van grasland;
 • i. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur met uitzondering van het aanbrengen van leidingen uitsluitend ten behoeve van de aansluiting van gebouwen op het openbare voorzieningennet;
 • j. het aanbrengen dan wel wijzigen van drainagesystemen;
 • k. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, vijvers en poelen;
 • l. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden, dijken, dammen en vonders;
12.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 12.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. worden uitgevoerd krachtens een in het kader van de Natuurbeschermingswet vastgesteld beheersplan;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
12.5.3 Voorwaarden

De in artikel 12.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
 • b. geen sprake is van significant negatieve effecten op de waarde van het gebied, indien er sprake is van een speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn dan wel in het kader van de Habitatrichtlijn.

Artikel 13 Recreatie - Dagrecreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;
 • b. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
13.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. educatief gebruik;
 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen en tribunes

Er mogen geen gebouwen en tribunes worden gebouwd.

14.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel of ondergeschikte horeca ten behoeve van sport in of bij een kantine;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:

 • a. opritten, parkeervoorzieningen en paden;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met uitzondering van carports;
 • c. tunnels, ter plaarse van de aanduiding 'tunnel';
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van een tunnel ter plaatse van de functieaanduiding 'tunnel'. ;

15.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de bouwaanduiding ''bijgebouwen uitgesloten' mogen geen gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
15.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van een seksinrichting;
 • b. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • c. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een stroomweg voor zover het de Hasselterweg betreft;
 • b. gebiedsontsluitingswegen;
 • c. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • d. het spoorverkeer en een onderdoorgang ten behoeve van het gemotoriseerd en langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';

met een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer met:

 • e. 1 rijbaan met 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op ....;
 • f. 2 rijbanen elk met 1 tot 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op ....;
 • g. 2 rijbanen elk met 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op Hasselterweg;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. openbare nutsvoorzieningen;
 • l. infrastructurele voorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. water;

met de daarbij behorende:

 • o. bebouwing.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
16.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.

16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 17 Verkeer - Erftoegangsweg

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Erftoegangsweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. erftoegangswegen;
 • b. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;

met een inrichting gericht op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. sport;
 • g. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;
 • j. infrastructurele voorzieningen;
 • k. water;

met de daarbij behorende:

 • l. bebouwing.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
17.2.2 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 10 meter bedragen.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
17.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 18 Verkeer - Railverkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. gebouwen ten behoeve van spoorwegvoorzieningen;
 • c. overwegen;
 • d. paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. infrastructurele voorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. bermstroken;
 • k. taluds;
 • l. water;

met de daarbij behorende:

 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 5 meter bedragen.
18.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van portaalconstructies, bovenleidingen, overwegvoorzieningen en masten mag niet meer dan 10 meter bedragen gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen mag niet meer dan 4 meter bedragen.
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
18.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen;
 • d. natuurontwikkeling en extensieve recreatie ter plaatse van de functieaanduiding 'natuurontwikkelingontwikkelingsgebied';
 • e. waterrecreatie ter plaatse van de functieaanduiding 'dagrecreatie'

met daaraan ondergeschikt:

 • f. oeververbindingen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. infrastructurele voorzieningen;
 • j. aanlegplaatsen voor het ter water laten en afmeren van pleziervaartuigen;

met de daarbij behorende:

 • k. bebouwing, waaronder bruggen en dammen met duikers.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen met uitzondering van tunnels geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een brug mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
19.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. een goede milieusituatie;
 • e. de bescherming van de groenstructuur;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden als dam zonder duiker;
 • b. het gebruik van gronden, bouwwerken en woonschepen ten behoeve van een seksinrichting.
 • c. het gebruik van water voor waterscooters, waterskiën voor mechanisch aangedreven vaartuigen;

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep en/of bedrijf aan huis;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. opritten, parkeervoorzieningen en paden;

met de daarbij behorende:

 • d. tuinen en erven;
 • e. bouwwerken zonder dak.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. er mogen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal wooneenheden niet meer bedragen dan het aangegeven aantal;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'twee aan een' mag het aantal aan één te bouwen woningen niet meer bedragen dan twee;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dienen hoofdgebouwen in de aangegeven bouwgrens te worden gebouwd;
20.2.2 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. er mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. er mogen geen zelfstandige hoofdgebouwen worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken, welke gelegen zijn op het erf dat zich bevindt:
  • 1. binnen deze bestemming;
  • 2. buiten het bouwvlak;
  • 3. achter de naar de weg toegekeerde grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van dat gedeelte van het erf tot een maximum van 100 m²;
 • d. de goothoogte van een een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
20.2.3 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
20.4 Afwijken van de bouwregels
20.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in de aanhef van artikel 20.2.1 om toe te staan dat een bouwvlak wordt vergroot, mits daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in artikel 20.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een bouwwerk wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
 • c. het bepaalde in artikel 20.2.2 onder d2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • d. het bepaalde in artikel 20.2.2 onder e om toe te staan dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter;
20.4.2 Voorwaarden

De in artikel 20.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
20.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen op een perceel voor meer dan 1 woning;
 • b. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een geluidsgevoelige functie ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten- geluidgevoelige functie' op de derde bouwlaag;
 • c. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak als zelfstandige woning;
 • d. het gebruik van gebouwen voor beroep en/of bedrijf aan huis, tenzij:

1. het gedeelte dat voor beroep aan huis wordt gebruikt, niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen op het perceel tot een maximum van 50 m²;

2. het betreft een gebruik voor bedrijf aan huis voor functies die zijn aangeduid als toelaatbaar binnen deze bestemming in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;

 • e. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • g. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • h. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen;
 • i. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van geluidsgevoelige functies ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten - geluidsgevoelige functie'.
20.6 Afwijken van de gebruiksregels
20.6.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 20.5 onder a om meerdere woningen op een perceel toe te staan.

20.6.2 Voorwaarden

De in artikel 20.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 21 Woongebied

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. meergezinshuizen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf;
 • d. bijzondere woonvormen;
 • e. woonwagens, maximaal 6 standplaatsen;
 • f. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;
 • g. gebouwen ten behoeve van sport;
 • h. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
 • i. erftoegangswegen;
 • j. opritten, voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. geluidwerende voorzieningen;
 • m. infrastructurele voorzieningen;
 • n. groenvoorzieningen;
 • o. speelvoorzieningen;
 • p. voorzieningen ten behoeve van de beeldende kunst;
 • q. water;

met een verkeers- en verblijfsinrichting hoofdzakelijk gericht op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied;

met de daarbij behorende:

 • r. tuinen, erven en terreinen;
 • s. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Hoofdgebouw een- en meergezinshuizen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'geluidsgevoelige bebouwing uitgesloten' mogen
  • 1. op de gronden gelegen ten zuidwesten van de Stadshagenallee maximaal 25 woningen worden gerealiseerd met een maximale gevelbelasting van 53 dB;
  • 2. op de gronden gelegen ten noordoosten van de Stadshagenallee maximaal 12 woningen worden gerealiseerd met een maximale gevelbelasting van 53 dB;
  • 3. naast het gestelde onder 1 en 2, alleen geluidsgevoelige functies worden gerealiseerd in gebouwen met dove gevels aan de geluidsbelaste zijde(n) en niet geluidsgevoelige functies;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' (e) mag het aantal wooneenheden per bouwvlak niet meer bedragen dan op de Verbeelding is aangegeven;
 • d. meergezinshuizen mogen alleen worden gerealiseerd in het woongebied, liggend tussen:
  • 1. de Stadshagenallee en de Slotenhagenstraat;
  • 2. Wenckebachstraat en de Oude Wetering;
 • e. alleen binnen het bouwvlak, liggend tussen Stadshagenallee en Slotenhagenstraat mogen maximaal 6 standplaatsen voor woonwagens worden gerealiseerd;
 • f. de hoofdgebouwen mogen niet hoger zijn dan 12 meter;
 • g. de bouwdiepte van het hoofdgebouw van een ééngezinshuis, met een bouwhoogte van meer dan 4 meter, mag niet meer dan 15 meter bedragen;
 • h. de totale bouwdiepte van aaneengesloten bebouwing van een ééngezinshuis, gemeten vanaf de voorgevel, inclusief de aan- en uitbouwen, mag niet meer dan 25 meter bedragen;
 • i. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 75 % bedragen;
 • j. ter plaatse van de aanduiding maximum bebouwingspercentage (%)' mag het totale bebouwingspercentage van alle aanwezige bebouwing binnen het bouwvlak niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
21.2.2 Bijbehorende bouwwerken bij eengezinshuizen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij eengezinshuizen gelden de volgende regels:

 • a. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd:
  • 1. op het bijbehorende erf gelegen binnen deze bestemming;
  • 2. op tenminste 1 meter achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw;
  • 3. op tenminste 1 meter achter het verlengde van de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het erf dat gelegen is buiten het hoofdgebouw, achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan tot een maximum van 100 m²;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
21.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij meergezinshuizen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij meergezinshuizen geldt dat uitsluitend inpandig mogen worden gebouwd.

21.2.4 Gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, sport en bijzondere woonvormen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, sport en bijzondere woonvormen gelden de volgende regels:

 • a. alleen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' (m) mogen educatieve en sportvoorzieningen worden gerealiseerd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het totale bebouwingspercentage van alle aanwezige bebouwing binnen het bouwvlak niet meer dan het aangegeven percentage bedragen.
21.2.5 Gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
21.2.6 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, ten behoeve van eengezinshuizen en beroep aan huis alsmede de bouwhoogte van de overige bouwwerken ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en bijzondere woonvormen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, die niet genoemd zijn onder a, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4 Afwijken van de bouwregels
21.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 21.2.1 onder c om toe te staan dat het aantal wooneenheden per bouwvlak wordt vergroot tot niet meer dan 10 % van het aangegeven aantal;
 • b. het bepaalde in artikel 21.2.1 onder d om meergezinshuizen in het hele woongebied toe te staan;
 • c. het bepaalde in artikel 21.2.1 onder f om toe te staan dat de bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
 • d. het bepaalde in artikel 21.2.1 onder j om toe te staan dat de afstand van een hoofdgebouw tot de weg wordt verkleind, mits daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • e. het bepaalde in artikel 21.2.2 onder a2 en a3 om toe te staan dat een bijbehorend bouwwerk op een geringere afstand of voor de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd, mits:
  • 1. daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  • 2. een erker aan een naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw niet breder is dan 3/5 deel van de betreffende gevel en horizontaal niet dieper is dan 1,30 meter;
 • f. het bepaalde in artikel 21.2.2 onder c2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • g. het bepaalde in artikel 21.2.2 onder d om toe te staan dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter;
 • h. het bepaalde in artikel 21.2.4 onder b om toe te staan dat de afstand van een gebouw tot de weg wordt verkleind, mits daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
21.4.2 Voorwaarden

De in artikel 21.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van eengezinshuizen voor meer dan 1 woning;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
 • c. het gebruik van ruimtes voor geluidsgevoelige functies, wanneer niet voldaan wordt aan de geldende voorkeursgrenswaarden dan wel verkregen hogere waarden;
 • d. het gebruik van een woning voor een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf, tenzij het gedeelte van de woning met inbegrip van de bijbehorende bouwwerken dat voor een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf wordt gebruikt niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 50 m²;
 • e. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep en/of bedrijfhoe gering ook van omvang;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en sport op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • h. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • i. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
21.6.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 21.5 onder a om meerdere woningen in een eengezinshuis toe te staan.

21.6.2 Voorwaarden

De in artikel 21.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 22 Gemengd - Uit te werken

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsgebouwen;
 • b. gebouwen ten behoeve van dienstverlening;
 • c. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;
 • d. gebouwen ten behoeve van sport;
 • e. gebouwen ten behoeve van kantoren;
 • f. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
 • h. erftoegangswegen;
 • i. opritten, voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. geluidwerende voorzieningen;
 • l. infrastructurele voorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. water;

met de daarbij behorende:

 • p. tuinen, erven en terreinen;
 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak.
22.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de artikel 22.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 12 meter, waarbij bebouwingsaccenten gerealiseerd kunnen worden tot ten hoogste 60 meter;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, bedraagt ten hoogste 8 meter;
22.3 Bouwregels

Zolang en voor zover de in artikel 22.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen er geen bouwwerken worden gebouwd.

22.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.3, mits het bouwplan in overeenstemming is met het vastgestelde uitwerkingsplan of een ontwerp van het uitwerkingsplan dan wel naar het oordeel van burgemeester en wethouders inpasbaar is in de in voorbereiding zijnde uitwerking.

Artikel 23 Wonen - Uit te werken

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep aan huis;
 • b. meergezinshuizen;
 • c. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • a. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
 • b. erftoegangswegen;
 • c. opritten, voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. water;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak.
23.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de in artikel 23.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 1.000;
 • b. voor de woningen is het bepaalde in artikel Artikel 20 van overeenkomstige toepassing;
 • c. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 12 meter, tenzij het om gestapelde woningen gaat, in welk geval de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 30 meter;
 • d. binnen de bestemming zijn gestapelde woningen toegestaan tot ten hoogste 20% van het totaal aantal woningen;
 • e. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen zal niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde
23.3 Bouwregels

Zolang en voor zover de in artikel 23.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen er geen bouwwerken worden gebouwd.

23.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 23.3, mits het bouwplan in overeenstemming is met het vastgestelde uitwerkingsplan of een ontwerp van het uitwerkingsplan dan wel naar het oordeel van burgemeester en wethouders inpasbaar is in de in voorbereiding zijnde uitwerking.

Artikel 24 Leiding - Hoogspanning

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het ondergrondse transport van elektrische energie door een hoogspanningskabelverbinding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning'.

24.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' worden gebouwd.

24.2.3 Bouwwerken zonder dak

De bouwhoogte van bouwwerken zonder dak ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' mag niet meer dan 2 meter bedragen.

24.3 Afwijken van de bouwregels
24.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 24.2.1 om toe te staan dat bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de andere bestemmingen.

24.3.2 Voorwaarden

De in artikel 24.3.1 genoemde afwijking wordt toegestaan, mits:

 • a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding;
 • b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.
24.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. een gebruik dat geen rekening houdt met de goede werking van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding en de risico's die ermee verbonden zijn;
 • b. de permanente opslag van goederen.
24.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.5.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen of verwijderen van bomen of andere beplantingen, welke diep wortelen;
 • b. het afgraven of ophogen van gronden;
 • c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins in de bodem drijven van voorwerpen;
 • d. het tijdelijk opslaan van zwaar materiaal;
 • e. het aanbrengen van een gesloten verharding.
24.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 24.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
24.5.3 Voorwaarden

De in artikel 24.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 • a. geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding;
 • b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.

 

Artikel 25 Waarde - Archeologie

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het behoud van de archeologische monumenten die ter plaatse aanwezig zijn;
 • b. het behoud van de archeologische monumenten, waarvan de aanwezigheid redelijkerwijs vermoed wordt.
25.2 Bouwregels
25.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders worden gebouwd ten behoeve van deze bestemmingen dan overeenkomstig de volgende regels, indien door de bouw de bodem op een grotere diepte dan 0,5 meter en over een grotere oppervlakte dan 100 m² zal kunnen worden verstoord:

 • a. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient in het belang van de archeologische monumentenzorg een rapport over te leggen waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;
 • b. aan een omgevingsvergunning kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval de volgende regels worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
25.2.2 Bouwwerken

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' worden gebouwd.

25.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een andere bestemming waardoor een onevenredige afbreuk aan het belang van de archeologische monumentenzorg wordt gedaan.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, welke kunnen leiden tot het verstoren van de bodem op een grotere diepte dan 0,5 meter en over een grotere oppervlakte dan 100 m².

25.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 25.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

25.4.3 Voorwaarden

De in artikel 25.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de archeologische monumentenzorg op grond waarvan de volgende regels van toepassing zijn:

 • a. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient in het belang van de archeologische monumentenzorg een rapport over te leggen waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;
 • b. aan een omgevingsvergunning kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval de volgende regels worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Artikel 26 Waarde - Cultuurhistorie

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, zoals verbeeld en beschreven in de lijst met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen.

26.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders worden gebouwd ten behoeve van deze bestemmingen dan overeenkomstig de volgende regels:

 • a. bij nieuwbouw van bouwwerken welke zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied en bij vergroting of verandering van bestaande bouwwerken welke zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied, mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden, zoals verbeeld en beschreven in de lijst met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
 • b. van de aanvrager van een omgevingsvergunning kan in het belang van de bescherming van de cultuurhistorische waarden worden verlangd om een rapport over te leggen waaruit blijkt dat in voldoende mate met de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.
26.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een andere bestemming waardoor een onevenredige afbreuk aan het belang van de cultuurhistorische waarden wordt gedaan.

26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verven van bouwwerken, voor zover dit zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • c. het aanplanten van houtopstanden;
 • d. het kappen of rooien van houtopstanden, voorzover niet in de Bomenverordening geregeld;
 • e. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden;
 • f. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan genoemd onder e met een oppervlakte van meer dan 10 m².
26.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 26.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen, voor zover detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen en bij een tuin, park of andere aanleg, de aanleg niet wijzigt;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
26.4.3 Voorwaarden

De in artikel 26.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud of herstel van de cultuurhistorische waarden van de gronden, zoals verbeeld en beschreven in de lijst met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen.

Artikel 27 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding;
 • b. de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;

met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
27.2 Bouwregels
27.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie'.

27.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' worden gebouwd.

27.2.3 Bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken zonder dak ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' geldt dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, niet zijnde erf- en perceelsafscheidingen, niet meer dan 4 meter mag bedragen.

27.3 Afwijken van de bouwregels
27.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2.1 om toe te staan dat bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de andere bestemmingen.

27.3.2 Voorwaarden

De in artikel 27.3.1 genoemde afwijking wordt toegestaan, mits:

 • a. geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen als omschreven in artikel 27.1;
 • b. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder.
27.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een andere bestemming, waardoor een onevenredige afbreuk aan de waterstaatsbelangen als omschreven in artikel 27.1 wordt gedaan.

27.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.5.1 Niet voor Waterstaat

Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming een omgevingsvergunning vereist is voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, geldt dat de daarin genoemde werken of werkzaamheden, voor zover deze niet worden uitgevoerd ter realisering of instandhouding van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', uitsluitend toelaatbaar zijn, mits:

 • a. door die werken of werkzaamheden tevens geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen als omschreven in artikel 27.1;
 • b. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder.
27.5.2 Voor Waterstaat

Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming een omgevingsvergunning vereist is voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, geldt dat de daarin genoemde werken of werkzaamheden, voor zover deze worden uitgevoerd ter realisering of instandhouding van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', uitsluitend toelaatbaar zijn, mits door die werken of werkzaamheden, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan één of meer van de in de doeleindenomschrijving voor die gronden genoemde functies en waarden, met dien verstande dat geen omgevingsvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van rivier- en kanaalverlichting, bebakeningvoorwerpen en waterstandsignalerende apparatuur.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 28 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 29 Algemene bouwregels

29.1 Parkeren
 • a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag uitsluitend worden gebouwd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen.
 • b. De onder a bedoelde ruimten voor het parkeren van personenauto's moeten afmetingen hebben die afgestemd zijn op gangbare personenauto's.
29.2 Laden of lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen mag onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels uitsluitend worden gebouwd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen.

29.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 29.1 en 29.2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
 • b. het bepaalde in artikel 29.1 en 29.2 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Artikel 30 Algemene gebruiksregels

30.1 Parkeren
 • a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag het gebruik van een gebouw of van een onbebouwd terrein uitsluitend worden gewijzigd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen.
 • b. De onder a bedoelde ruimten voor het parkeren van personenauto's moeten afmetingen hebben die afgestemd zijn op gangbare personenauto's.
30.2 Laden of lossen

Indien het gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen mag dit onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels uitsluitend worden gewijzigd , indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen.

30.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 30.1 en 30.2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
 • b. het bepaalde in artikel 30.1 en 30.2 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Artikel 31 Algemene aanduidingsregels wetgevingzone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied' de bestemming Maatschappelijk wijzigen in de bestemming Sport, Groen en Verkeer -Erftoegangsweg, mits:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de groenstructuur;
  • 8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 32 Algemene afwijkingsregels

32.1 Algemene afwijking van het algemeen geldende gebruiksverbod van artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

32.2 Algemene afwijkingsbevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan in dit plan of in een wijzigingsplan of uitwerkingsplan afgeweken worden van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven aantallen, maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die aantallen, maten, afmetingen en percentages voor zover er geen specifieke afwijkingsmogelijkheid in deze regels van toepassing is;
 • b. de bestemmingsregels om toe te staan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geven;
 • c. de bestemmingsregels om toe te staan dat aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen om toe te staan dat de bouwhoogte wordt vergroot in het belang van het af te scheiden erf of het af te scheiden perceel;
 • e. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, om toe te staan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken en ten behoeve van zend-, ontvang- of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40,00 meter;
 • f. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet genoemd zijn onder d en e om toe te staan dat de bouwhoogte van deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter;
 • g. het bepaalde ten aanzien van de maximum bouwhoogte van gebouwen om toe te staan dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen van bouwdelen die niet van ondergeschikte aard zijn, als, liftkokers, trappenhuizen, en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
  • 1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 50 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximum bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt;
 • h. de bestemmingsregels ten behoeve van het innemen of hebben van een standplaats, tenzij:
  • 1. de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;
  • 2. als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt;
 • i. de bestemmingsregels, voor zover deze een woning toestaan, ten behoeve van bed & breakfast, mits:
  • 1. degene die de bed & breakfastactiviteiten uitvoert, tevens de hoofdbewoner van de woning is of een lid van zijn gezin;
  • 2. er voor de bed & breakfastactiviteiten niet meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte van de woning met bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt met een maximum oppervlakte van 75 m²;
  • 3. er geen zelfstandige keuken in een door gasten gebruikte kamer of in een zelfstandig gastenverblijf aanwezig is.
32.3 Voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen

De in artikel 32.2 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 33 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemmingen 'Groen', 'Tuin', 'Verkeer - Erftoegangsweg', 'Wonen' en '' wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de in het plan aangegeven bouwvlakken met bijbehorende tuinen, erven, wegen en groenvoorzieningen worden gewijzigd, mits:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de groenstructuur;
  • 8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 34 Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eis is de volgende procedure van toepassing:

 • a. Het ontwerp van een besluit met bijbehorende stukken wordt langs elektronische weg gedurende 2 weken ter inzage gelegd op de website van de gemeente Zwolle, waarbij de stukken door een ieder kunnen worden geraadpleegd en voor een ieder beschikbaar worden gesteld.
 • b. De verbeelding op papier van het ontwerp van een besluit met bijbehorende stukken ligt eveneens gedurende de zelfde onder a genoemde periode in het informatiecentrum in het stadskantoor van de gemeente Zwolle voor een ieder ter inzage.
 • c. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van tevoren langs elektronische weg bekend op de website van de gemeente Zwolle.
 • d. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging eveneens van tevoren bekend in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden.
 • e. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen.
 • f. Gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders langs elektronische weg of schriftelijk hun zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp van het besluit.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 35 Overgangsrecht

35.1 Overgangsrecht bouwwerken
35.1.1 Bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
35.1.2 Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 35.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 35.1.1 met maximaal 10%.

35.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Artikel 35.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

35.2 Overgangsrecht gebruik
35.2.1 Voortzetting strijdig gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

35.2.2 Verbod verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 35.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

35.2.3 Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 35.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

35.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Artikel 35.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

35.2.5 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en bouwwerken gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan met het oog op beëindiging op termijn van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen bij een omgevingsvergunning van dat overgangsrecht worden afgeweken.

Artikel 36 Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Stadshagen II .

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Stadshagen II '.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van 15 februari 2016 nummer 20160215-21978.

drs. H.J. Meijer, voorzitter, drs. A.B.M. ten Have, griffier,