direct naar inhoud van 8.2 Rapportering vooroverleg
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

8.2 Rapportering vooroverleg

Het plan is in het kader van de verplichte vooroverleg ex artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de volgende instanties: Provincie Overijssel, VROM, Enexis, GGD IJsselland, het Oversticht, KPN, Nederlandse Gasunie, Pro Rail, Vigens, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland.

De Provincie Overijssel heeft reeds op 16 juni 2011 aangegeven dat zij akkoord is met het plan.

Vrom heeft laten weten geen plannen meer te behandelen die in het kader van het vooroverleg worden voorgelegd.

Enexis wijst erop dat er in het gebied van het bestemmingsplan op dit moment, naast het vrijstaande trafostation, een inpandig trafostation voor een algemene aansluiting van het bestaande pand aanwezig is. Zij stuurt een bijlage mee voor de locatie daarvan. De eigenaar van de aansluiting zal opdracht moeten geven voor verwijdering van de aansluiting voordat het pand gesloopt wordt (minimaal 3 maanden van tevoren).

Bovendien liggen er ook twee elektra kabels over het perceel naar dit station toe. Bij verwijdering van de aansluiting zullen de kabels die in niet-openbare grond liggen daar spanningsloos blijven liggen en overgedragen worden aan de grondeigenaar. De betreffende kabels zijn van het type 3x240AL GPLK en het betreft een lengte van ca. 33 meter. De aanvraag voor verwijdering van de aansluiting kan worden gedaan via onze Klantenservice Grootverbruik, tel. 0900 1870.

Reactie gemeente:
de bovenstaande gegevens worden doorgegeven aan de ontwikkelaar, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

De Veiligheidsregio IJsselland heeft eveneens gereageerd. De ingekomen reactie is gebaseerd op artikel 13, lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS),

Verwezen wordt naar een reactie ten aanzien van een eerdere versie van planvorming. De toen gegeven adviezen zijn in voldoende mate overgenomen.

Wel geeft de Veiligheidsregio nog enkele aanvullende adviezen met betrekking tot het gehele bestemmingsplan. Tijdens het opstellen van dit advies is geconstateerd dat het plangebied in voldoende mate gedekt wordt door de sirenes van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS).

Geadviseerd wordt om in het bestemmingsplan

  • a. te verwijzen naar het gemeentelijk beleid met betrekking tot prioriteitswegen en de nog aan te leggen wegen in het plangebied hieraan te toetsen;
  • b. de gegevens op de risicokaart te controleren op juistheid en indien nodig aan te passen en
  • c. de bewoners van het plangebied in het kader van een goede risicocommunicatie te informeren over de risico's die zij lopen en wat zij bij een eventueel incident zelf kunnen doen.

Reactie gemeente:
De onder a en b aangegeven adviezen zijn ter harte genomen. In de voorbereiding van het bestemmingsplan is hier aandacht aan besteed. Het informeren van de bewoners in het kader van een goede risicocommunicatie is doorgegeven aan de ontwikkelaar.