direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

5.4 Archeologie

In 2008 heeft Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied van de voormalige Univé-locatie te Zwolle. Het onderzoek heeft bestaan uit een beknopt bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor het plangebied middelhoog is. Er kunnen archeologische resten verwacht worden die dateren uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. De eventuele archeologische resten kunnen direct onder het maaiveld worden verwacht.

Uit het veldonderzoek is echter gebleken dat de bodem in het plangebied voor een groot gedeelte is verstoord. Onder de verstoorde lagen is rivierzand, komklei en veen aangetroffen. In deze afzettingen is de kans op het aantreffen van archeologische waarden klein. Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied.

Omtrent het onderzoek en de rapportage daarvan heeft op een aantal momenten overleg plaatsgevonden met de gemeentelijk archeoloog. Deze heeft voor onderdelen van de rapportage om aanpassingen verzocht echter heeft uitgesproken akkoord te gaan met de conclusie en aanbeveling. De aangepaste rapportage heeft het akkoord van de gemeentelijk archeoloog gekregen per e-mail van 14 september 2009.