direct naar inhoud van Bijlagen regels
Plan: Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13001-0005

Bijlagen regels

Bijlage 1 Uitleg bij Staat van Bedrijfsactiviteiten

Hoofdstuk 1 Algemene verklaring

1.1 Bedrijfsactiviteiten, opslagen en installaties


Deze staat betreft een lijst van bedrijfsactiviteiten, opslagen en installaties gebaseerd op de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van maart 2009. Het is een algemene staat die toegepast wordt bij bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen in de gemeente Zwolle.


De in deze staat vermelde bedrijfsafdelingen en bedrijfstypen zijn gebaseerd op de 'Standaard Bedrijfsindeling' (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2008.


De met kleine letters aangeduide bedrijfstypen zijn onderdeel van met hoofdletters aangeduide BEDRIJFSAFDELINGEN.


1.2 SBI-codes en nummers


Voor de bedrijfsafdelingen staan in een kolom de SBI-codes aangegeven. Voor de bedrijfstypen staan de SBI-codes en een nummer en/of letter aangegeven. De opslagen en installaties hebben geen SBI-codes, maar een nummer en een subnummer.


1.3 Omschrijving


In de volgende kolom 'OMSCHRIJVING' worden de bedrijfsafdelingen en de bedrijfstypen omschreven.


1.4 Afstanden en scores milieuaspecten


Vervolgens worden in de kolom 'AFSTANDEN IN METERS' de scores van de milieuaspecten aangegeven:

 • a.
  a. Eerst worden in 4 subkolommen de minimale afstanden in meters voor de 4 milieuaspecten 'GEUR', 'STOF', 'GELUID' en 'GEVAAR' per aspect aangegeven.
 • b.
  b. In de subkolom 'GELUID' staat met 'C' (continu) aangegeven dat een bedrijfsactiviteit doorgaans continu (dag en nacht) verricht wordt, waardoor deze bepalend is voor het geluidsniveau.
 • c.
  c. In de subkolom 'GELUID' staat met 'Z' (zonering) aangegeven dat een bedrijfsactiviteit in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder, hetgeen betekent dat rond het betrokken industrieterrein een geluidszone moet worden vastgesteld.
 • d.
  d. In de subkolom 'GEVAAR' staat met 'R' (risico) aangegeven dat mogelijk het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is.
 • e.
  e. In de subkolom 'GEVAAR' staat met 'V' (vuurwerk) aangegeven dat het Vuurwerkbesluit van toepassing is.
 • f.
  f. In de subkolom 'GROOTSTE AFSTAND' wordt de grootste minimale afstand aangegeven. Onderzocht is welke minimale afstanden op basis van de 4 genoemde milieuaspecten noodzakelijk zijn tussen de bedrijfsactiviteiten en een rustige woonwijk of een rustig buitengebied om hinder uit te sluiten of tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 • g.
  De grootste minimale afstand in meters, welke noodzakelijk is op grond van deze 4 milieuaspecten, is in deze subkolom vermeld. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de omgeving van dit plangebied als 'gemengd gebied' kan worden aangemerkt en dat om die reden de afstanden met één afstandsstap kunnen worden ingekort.
 • h.
  g. In de subkolom 'GROOTSTE AFSTAND' staat met 'D' (divers) aangegeven dat binnen de bedrijfsactiviteit een erg grote variatie in milieubelasting voorkomt.


1.7 Categorieën


Ten slotte wordt in de kolom 'CATEGORIE' de indeling in milieucategorieën vermeld.


Deze indeling is gebaseerd op de grootste minimale afstand, welke in de subkolom 'GROOTSTE AFSTAND' staat aangegeven. Voor zover het omliggende gebied als 'gemengd gebied' kan worden aangemerkt, kan één stap terug worden gedaan in de afstand. Zo geldt voor categorie 3.2 een afstand van 50 m tot gevoelige objecten, in plaats van 100 m. Het betreft de volgende milieucategorieën:

Categorie Rustig woongebied Gemengd gebied
categorie 1: minimale afstand 10 meter; 0 m;


categorie 2: minimale afstand 30 meter; 10 m;


categorie 3.1: minimale afstand 50 meter; 30 m;


categorie 3.2: minimale afstand 100 meter; 50 m;


categorie 4.1: minimale afstand 200 meter; 100 m;


categorie 4.2: minimale afstand 300 meter; 200 m;


categorie 5.1: minimale afstand 500 meter; 300 m;


categorie 5.2: minimale afstand 700 meter; 500 m;


categorie 5.3: minimale afstand 1000 meter; 700 m;


categorie 6: minimale afstand 1500 meter. 1000 m.


Hoofdstuk 2 Betekenis van de gebruikte afkortingen


B bestemming Bedrijf


BEST bestemming


b.o. bedrijfsoppervlak


BRZO Besluit risico's zware ongevallen


BT bestemming Bedrijventerrein


C continu


cap. capaciteit


cat. categorie


d dag


D divers


e.d. en dergelijke


excl. exclusief


GFT groente-, fruit- en tuinafval


grth groothandel


i.e. inwonersequivalenten


incl. inclusief


j jaar


kg kilogram


kW kilowatt


m meter


mach. machines


MVA megavoltampère


MW megawatt


midd. middelen


MWe elektrisch vermogen in megawatt


n.e.g. niet elders genoemd


NEM netto explosieve massa


o.c. opslagcapaciteit


opp. oppervlak


p.c. productiecapaciteit


p.o. productieoppervlak


R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)


RWZI rioolwaterzuiveringsinstallatie


SBI Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2008


synth synthetisch


t.b.v. ten behoeve van


t/d ton per dag


t/j ton per jaar


t/u ton per uur


u uur


V vuurwerkbesluit (van toepassing)


v.c. verwerkingscapaciteit


vloeropp. vloeroppervlak


v.w.b. voor wat betreft


< kleiner dan


<= kleiner dan of gelijk aan


> groter dan


>= groter dan of gelijk aan


- in de kolom '(sub)nummer': geen nummer van toepassing;


bij getallen in de kolom 'OMSCHRIJVING': tot


Z zonering (in de zin van artikel 1 Wet geluidhinder)