direct naar inhoud van 1.5 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Westenholte Stins
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0004

1.5 Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan 'Westenholte-Stins', vastgesteld bij raadsbesluit van 26 augustus 1974 en goedgekeurd door gedeputeerde staten op 14 oktober 1975, en herzien bij raadsbesluit van 26 juni 1978 en en goedgekeurd door gedeputeerde staten op 2 januari 1979. Het moederplan kent aan het plangebied de bestemmingen 'Woondoeleinden EG' en 'Verkeersdoeleinden' toe.

Op basis van de globale bestemming 'Woondoeinden EG' zijn de gronden bestemd voor eengezinswoningen met de daarbij behorende erven, bijgebouwen, autoboxen, verkeersdoeleinden, groenvoorzieningen, andere bouwwerken en andere werken met dien verstande dat op de gronden alleen mag worden gebouwd overeenkomstig de bepalingen van het plan en de uitwerking van de bestemming op grond van artikel 11 WRO door burgemeester en wethouders.In artikel 19 van het moederplan worden de voorwaarden genoemd waaraan een uitwerkingsplan moet voldoen.

Op basis van het moederplan is het bestemmingsplan voor aan aantal locaties uitgewerkt op grond van artikel 11 WRO ten behoeve van eengezinswoningen.