direct naar inhoud van 8.1 Uitkomsten overleg
Plan: Westenholte Stins
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0003

8.1 Uitkomsten overleg

Op 16 april 2013 is het voorontwerp van de in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar drie instanties verzonden met het verzoek om zo nodig binnen vier weken te reageren. Met de provincie Overijssel is afgestemens dat overleg in dit kader niet noodzakelijk s gelet op het conserverende karakter van het bestemmingsplan.

Het plan is verzonden naar de volgende instanties:

1. Ondernemersvereniging Voorst

2. Waterschap Groot Salland

3. Vitens Overijssel n.v.

Van de volgende instanties is een reactie ontvangen

Ad 1. Ondernemersvereniging Voorst

Op 21 mei 2013 is het voorontwerpbestemmingsplan besproken met de Ondernemersvereniging Voorst (werkgroep Geluid).

De ondernemersvereniging geeft een toelichting op de bezwaren die in zijn algemeenheid bestaan tegen nieuwe woningen binnen de geluidszone Voorst. Er bestaat onder meer angst voor het verlies aan geluidsruimte voor de bedrijven.

Wat betreft het conserverende bestemmingsplan is er geen reden voor de Ondernemersvereniging voor een inhoudelijke reactie in het kader van het vooroverleg. Wel wordt aangegeven dat het aantal woningen niet hoger mag zijn dan op basis van de huidige regeling is toegestaan. De regeling mag daarnaast niet toestaan dat de woningen hoger worden gebouwd dan in de bestaande regeling het geval is.

Reactie:

Er bestaat vanuit de gemeente begrip voor de bezwaren die bestaan tegen het realiseren van geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone. De gemeente heeft conform het Zonebeheersplan transparant en tijdig contact met de ondernemersvereniging over alle aspecten met betrekking tot de geluidzone'

Het voorliggend bestemmingsplan gaat uit van de bestaande planologische en feitelijke situatie. Binnen het vigerende moederplan was nog ruimte om het bestemmingsplan voor maximaal 20 woningen uit te werken binnen Westenholte-Stins. Het voorliggend bestemmingsplan neemt die uitwerkingsverplichting voor dat aantal woningen over.

Wat betreft de bouwhoogte sluit voorliggend bestemmingsplan ook aan bij de vigerende regeling. De goot- en bouwhoogte van de uit te werken woningen wordt daarmee niet hoger dan op basis van de vigerende regeling is toegestaan.

Ad 2. Waterschap Groot Salland

Het voorontwerp geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.

Reactie: 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.