direct naar inhoud van 1.1 Samenvatting
Plan: Westenholte Stins
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0002

1.1 Samenvatting

Dit plan betreft het voorontwerpbestemmingsplan Westenholte-Stins

Dit bestemmingsplan voor Westenholte-Stins wordt opgesteld in het kader van het project Zwolle op Orde. Het plan van aanpak voor dit project is in 2003 vastgesteld door de raad.

Binnen het plangebied gelden momenteel vijf planologische regelingen. Het oudste plan is het bestemmingsplan 'Westenholte-Stins', vastgesteld door de raad op 26 augustus 1974.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een actueel juridisch-planologisch toetsingskader.

Uitgangspunt bij het bestemmen van het bebouwde en onbebouwde gedeelte van het plangebied is het behoud van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur en de bestaande juridisch-planologische situatie en het vastleggen van bestaand (sectoraal) beleid dat van toepassing is voor het gebied.

Argumenten

Het plan geeft uitvoering aan het project Zwolle op Orde dat erop gericht is voor het jaar 2013 over actuele bestemmingsplannen te beschikken.

Voor het plangebied zijn nu verschillende bestemmings- en uitwerkingsplannen van toepassing. Het bestemmingsplan voorziet in één actuele planologische regeling voor het plangebied.