direct naar inhoud van Artikel 8 Wonen - Uit te werken
Plan: Westenholte Stins
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0002

Artikel 8 Wonen - Uit te werken

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep aan huis;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
 • d. erftoegangswegen;
 • e. opritten, voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. infrastructurele voorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water;

met de daarbij behorende:

 • l. tuinen, erven en terreinen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak.
8.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de in artikel 8.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 20;
 • b. voor de woningen is het bepaalde in artikel Artikel 7 Wonen van overeenkomstige toepassing;
 • c. de goothoogte van de woningen bedraagt ten hoogtste 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte van de woningen bedraagt ten hoogste 6 m;
 • e. de verkeers- en verblijfsinrichting van het gebied moet gericht zijn op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied;
 • f. het plangebied wordt uitgwerkt aan de hand van een integrale visie op de uit te werken bestemming.
8.3 Bouwregels

Zolang en voor zover de in artikel 8.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen er geen bouwwerken worden gebouwd.

8.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.3, mits het bouwplan in overeenstemming is met het vastgestelde uitwerkingsplan of een ontwerp van het uitwerkingsplan dan wel naar het oordeel van burgemeester en wethouders inpasbaar is in de in voorbereiding zijnde uitwerking.