direct naar inhoud van 5.4 Ontwikkeling
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

5.4 Ontwikkeling

Ontwikkelingen die de komende planperiode in het plangebied gerealiseerd gaan worden zijn reeds mogelijk binnen de vigerende bestemmingsplannen of komen tot stand met nieuwe planologische procedures.

5.4.1 Ceintuurbaan

De Ceintuurbaan vormt een belangrijke schakel in het lokale, regionale en landelijke wegennet in de regio Zwolle. De Ceintuurbaan vormt het laatste deel van de N35, de interlokale verbinding van Enschede - Almelo naar Zwolle en via de A28 naar het noorden van het land. Zie ook paragraaf 2.2.3.2.

Als gevolg van de autonome groei van het verkeer en van een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Ceintuurbaan – nieuwbouw Isala ziekenhuis, uitbreiding en revitalisering van de Oosterenk en de Vrolijkheid – groeit de belasting van de Ceintuurbaan. Om te voorkomen dat de doorstroming op de Ceintuurbaan in de toekomst zal stagneren worden maatregelen getroffen.

De gemeente Zwolle is vanaf 2006 bezig met de reconstructie van de Ceintuurbaan. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak met vijf deelprojecten.

  • 1. Aansluiting A28 – Ceintuurbaan
  • 2. Bajonet Meppelerstraatweg – Ceintuurbaan – Oude Meppelerweg
  • 3. Wegvak Dokter van Heesweg – Meppelerstraatweg
  • 4. Kruispunt Dokter van Heesweg – Ceintuurbaan – Tesselschadestraat
  • 5. Kruispunt Dokter Spanjaardweg – Ceintuurbaan – Leo Majorlaan

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0024.jpg"

Het eindbeeld van de reconstructie is als volgt:

Op het gehele traject tussen de A28 en Dokter van Heesweg heeft het verkeer straks de beschikking over drie rijstroken in beide richtingen in plaats van twee. Ook komen er extra opstelstroken bij de verkeerslichten. Door een 'groene golf' is het straks mogelijk om zonder te stoppen de hele Ceintuurbaan af te rijden. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 70 kilometer per uur en drie nieuwe fiets- en voetgangerstunnels waarborgen een veilige oversteek.

De aansluiting op de A28 wordt verbeterd door het aanbrengen van een verkeerslicht en de twee T-splitsingen bij de Meppelerstraatweg en Oude Meppelerweg worden omgebouwd tot één kruising. Langs de nieuwe Ceintuurbaan komen deels fietspaden. Langs een deel van het wegvak krijgt de Ceintuurbaan aan weerszijden een parallelweg die door uit- en invoegend verkeer van aanliggende bedrijven én door fietsers wordt gebruikt.

Daarnaast krijgt het nieuwe wegdek geluidsreducerend asfalt. Ook zijn er twee geluidschermen gebouwd; het scherm aan de Boutensstraat is verhoogd en de Aagje Dekenstraat heeft een nieuw geluidscherm.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0025.jpg"afbeelding: eindbeeld reconstructie Ceintuurbaan

De reconstructie van de Ceintuurbaan was planologisch al mogelijk gemaakt door middel van verschillende bestemmingsplannen. In het voorliggende bestemmingsplan Ceintuurbaanzone is deze planologische situatie overgenomen. De Ceintuurbaan heeft in het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone de bestemming 'Verkeer' gekregen. In deze bestemming wordt het aantal toegelaten rijbanen en rijstroken vastgelegd.

5.4.2 Kantoren Oosterenk Watersteeg

Het nieuwste deel van de kantorenlocatie Oosterenk, Watersteeg, is in ontwikkeling. Een deel van de bouwmogelijkheden zijn al benut door de bouw van markante kantoorgebouwen. De kenmerkende strakke verkaveling met veel ruimte voor groen en water is zo al goed zichtbaar geworden in Oosterenk Watersteeg. Zie ook paragraaf 2.2.3.5 Bebouwingsstructuur. Echter, nog niet alle locaties met een bouwmogelijkheid voor kantoren zijn benut op Oosterenk Watersteeg. Deze ontwikkelingen in Oosterenk Watersteeg zijn mogelijk op grond van de geldende bestemmingsplannen.

Voor het gebied Oosterenk Watersteeg zijn in de geldende ruimtelijke plannen specifiekere bouwregels opgesteld (zie voor nader informatie paragraaf 6.3 bestemming Gemengd - 1). Het beleid omtrent de beeldkwaliteit van het gebied Oosterenk Watersteeg is vastgelegd in het 'Beeldkwaliteitsplan Oosterenk-Watersteeg'.

Extra flexibiliteit in functies

De gronden op Oosterenk Watersteeg waar kantoorgebouwen aanwezig zijn en de gronden waar bouwmogelijkheden voor kantoren liggen hebben de bestemming 'Gemengd - 1' gekregen. Hier is naast kantoren ook de mogelijkheid opgenomen voor het vestigen van maatschappelijke voorzieningen en bijzondere woonvormen.
De mogelijkheden voor het uitoefenen van enkele bedrijfsactiviteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Dit geldt tevens voor de mogelijkheid voor beperkte horeca en detailhandel. Zie hiervoor ook de tekst over de bestemming 'Gemengd - 1' in paragraaf 6.3 Bestemmingsregels.

5.4.3 Hotel Urbana

Op het perceel naast restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee 213 is voor de bouw van een hotel vrijstelling van het bestemmingsplan verleend in juli 2010. Dit planologische besluit voor het mogelijk maken van het gebruik als hotel is in dit bestemmingsplan Ceintuurbaanzone vertaald naar de bestemming 'Horeca'. Hierin is onder andere toegestaan horeca van horecacategorie 6 (hotel) uit de Lijst met horecacategorieën. Zie hiervoor ook paragraaf 2.2.4.4 Economische voorzieningen.

5.4.4 Wipstrikkerallee (tussen 211 en 213)

De locatie aan de Wipstrikkerallee, naast restaurant Urbana, is in beeld voor een herontwikkeling. De mogelijkheden voor functies worden verkend, waarbij met name wordt gekeken naar maatschappelijke functies. Daarnaast wordt verkend hoe een ontwikkelingsplan stedenbouwkundig kan worden ingepast in de omgeving van de Wipstrikkerallee.

De herontwikkeling van de locatie aan de Wipstrikkerallee zijn niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Dit gebied behoud in dit plan zijn agrarische bestemming. Hiervoor zal een aparte planologische procedure worden gevolgd.