direct naar inhoud van 5.3 Beheer
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

5.3 Beheer

Dit bestemmingsplan heeft voor het overgrote deel een conserverend karakter. Alleen door de gemeenteraad vastgesteld beleid is in het plan opgenomen.

5.3.1 Bebouwingsstructuur
5.3.1.1 Standaard bijgebouwenregeling

Met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden is de standaard bijgebouwenregeling van Zwolle uit 2007 opgenomen. Deze standaardregeling is een uniformering, vereenvoudiging en verruiming van de verschillende toegepaste oudere regelingen. Zie paragraaf 6.3 Bestemmingsregels en Artikel 20 Wonen.

De standaard bijgebouwenregeling heeft met name betrekking op bijgebouwen wij woningen. De woningen in het plangebied zijn aanwezig in de omgeving van het Wipstrikpark.

5.3.1.2 Molenbiotoop van molen de Passiebloem

Net buiten het plangebied (Vondelkade 175) ligt de molen de Passiebloem. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, indien deze gelegen zal zijn in de molenbiotoop van de molen de Passiebloem ten behoeve van het behoud en het herstel van een goede windvang van deze molen. De molenbiotoop wordt in het bestemmingsplan beschermd door een speciale gebiedsaanduiding. Zie paragraaf 4.4 Molenbiotoop van molen de Passiebloem.

Het voert te ver om, voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals het aanbrengen van beplanting in de aangrenzende tuinen en het omliggende particuliere gebied, een apart omgevingsvergunningenstelsel in het bestemmingsplan op te nemen. Het handhaven van een dergelijk vergunningenstelsel is, met inachtneming van het aanwezige groen en de bestaande bebouwingshoogten in de wijk, in de praktijk niet te verdedigen en getuigt van weinig realiteitszin.
In het openbaar gebied zal de gemeente bij het aanbrengen en verwijderen van beplanting wel rekening houden met de windvang van de molen. Echter binnen een cirkel van 100 meter, gemeten vanaf de voet van de molen, zullen monumentale bomen gehandhaafd worden. Binnen een gebied tussen 100 meter en 500 meter, gemeten vanaf de voet van de molen, zullen vitale bomen gehandhaafd worden.

In januari 2012 heeft bestuurlijk overleg over de molenbiotoop plaatsgevonden tussen wethouder Piek, de Vereniging 'Vrienden van oliemolen De Passiebloem' en het Molenaarsteam van oliemolen De Passiebloem. Hierbij is gesproken over de plannen die plaats hebben gevonden in het gebied van de molenbiotoop en het proces hiervan. De volgende afspraken zijn gemaakt en middels een brief van het college van burgemeester en wethouders bevestigd:

  • Bij toekomstige bouwontwikkelingen binnen het gebied van de molenbiotoop zal de gemeente slechts in uitzonderlijke gevallen nog afwijken van de vigerende bestemmingsplannen. In dat geval zal de gemeente vroegtijdig met de vereniging 'Vrienden van oliemolen de Passiebloem', het Molenaarsteam van oliemolen De Passiebloem en de vereniging Hollandsche Molen in overleg treden.
  • Bij nieuwe aanplant en vervanging van openbaar groen binnen het gebied van de molenbiotoop zal de gemeente voortaan de molenbiotoop respecteren.
5.3.2 Functionele structuur
5.3.2.1 Beroep en bedrijf aan huis

In de regels is de mogelijkheid opgenomen voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis. Naast beroep aan huis wordt in het stedelijk woonmilieu dat plaats heeft in het plangebied ook bedrijf aan huis toegestaan, mits niet hinderlijk voor de woonomgeving. De regeling heeft betrekking op de woningen in het plangebied. Deze zijn gelegen in het zuiden van het plangebied (Wipstrikpark, Wipstrikkerallee, Oude Almeloseweg). Voor de exacte regeling wordt verwezen naar de omschrijving van de bestemming 'Wonen' en paragraaf 6.3 Bestemmingsregels.

5.3.2.2 Kantoren Oosterenk

Het deel van Oosterenk rondom de Isala klinieken heeft de bestemming 'Gemengd - 1' gekregen. In gebieden met deze bestemming is een menging mogelijk van kantoren, maatschappelijke voorzieningen en bijzondere woonvormen. Deze menging van zorggerelateerde functies in combinatie met onderwijs en kantoren vormt de basis voor een veelzijdig werkgelegenheidsgebied.

Extra flexibiliteit in functies

In aansluiting op de mogelijkheden op Oosterenk Watersteeg is er ook in het deel van Oosterenk rondom de Isala Klinieken de mogelijkheid voor het uitoefenen van een aantal bedrijfsactiviteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (research en development). Het betreft een aantal bedrijfsactiviteiten die vallen onder categorie 1 en 2 van de Richtafstandenlijst van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zie hierover ook paragraaf 4.2.2 Bedrijvigheid (Wet milieubeheer).

Voor het deel Oosterenk Watersteeg (zoals aangegeven in Bijlage 3 bij de regels) is de mogelijkheid voor detailhandel en horeca (tot 200 m² b.v.o. per zelfstandige vestiging) bij rechte mogelijk. Deze mogelijkheid is overgenomen uit het geldende bestemmingsplan.

In aansluiting hierop is in het deel van Oosterenk rondom de Isala Klinieken de mogelijkheid opgenomen om met een afwijking van het bestemmingsplan detailhandel en horeca toe te staan. Voor horeca is een voorwaarde dat de brutovloeroppervlak per zelfstandige vestiging niet groter is dan 200 m². Ook is de mogelijkheid opgenomen om met een afwijking van het bestemmingsplan een kinderdagverblijf toe te staan.

5.3.2.3 Oosterenk stadioncomplex

De bestemming 'Gemengd - 2' omvat de locatie van het Oosterenk stadioncomplex. Het gebruik dat op grond van het bestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex was toegestaan wordt hiermee in een actuele bestemming conserverend vastgelegd.

Op grond van het Detailhandelsbeleid is nog steeds gewenst dat detailhandel in het Oosterenk stadioncomplex gericht is op het thema vrijetijdsbesteding. Hierbij kan worden gedacht aan outdoor en survival, sport, kamperen, reizen en trekken, speelgoed en auto- en fietsaccessoires. In het toestaan van andere vormen van detailhandel in het Oosterenk stadioncomplex wordt met dit bestemmingsplan niet voorzien.

Het beleid perifere detailhandel beschrijft dat vestigingen van perifere detailhandel in onder andere het Oosterenk stadioncomplex onder voorwaarden wenselijk zijn. Voor het toestaan van een nieuwe vestiging van perifere detailhandel zal een aparte planologische procedure doorlopen moeten worden.

De maximummaat voor de casinofunctie is mede tot stand gekomen door middel van een referendum onder de Zwolse bevolking. Op 2 maart 2005 heeft het een referendum plaatsgevonden over de aanpassingen van de Verordening op de Speelautomaten. De uitkomst van het referendum was dat het aantal speelautomaten in Zwolle niet toe kan nemen met de aantallen die gewenst waren bij de ontwikkeling van de casinofunctie in het stadioncomplex. Om die reden is het brutovloeroppervlak voor de casinofuncties in het bestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex en in dit bestemmingsplan bepaald op 1.500 m².

Het partycentrum in het stadioncomplex is maximaal 100 dagen per jaar geopend. Daarnaast mag het partycentrum maximaal 50 avonden in een jaar gebruikt worden als discotheek. Dit komt neer op een discotheekfunctie van éénmaal per week.

Zie ook paragraaf 2.2.4.4 Economische voorzieningen.

5.3.2.4 Geluidszone industrieterrein Marslanden

Ten zuiden van het plangebied ligt het industrieterrein Marslanden. Dit industrieterrein biedt ondermeer ruimte aan zware geluidhinder veroorzakende bedrijven. Voor dit terrein is op grond van de Wet geluidhinder een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidhinder afkomstig van het bedrijventerrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

De geluidszone industrieterrein Marslanden is ook in bestemmingsplan Ceintuurbaanzone weergegeven. Een klein deel aan de zuidkant van het plangebied ligt in de geluidszone van industrieterrein Marslanden. Dit betreft een deel van de omgeving van het Wipstrikpark. De zonegrens vormt de toegelaten 50 dB(A) contour van het industrielawaai. Er worden in het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone geen wijzigingen in deze zonegrens aangebracht.