direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijk beleid
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

3.2 Ruimtelijk beleid

Dit plan is gebaseerd op beleid neergelegd in diverse vastgestelde beleidsuitspraken (zie Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's). Voor een aantal voor dit plan relevante onderwerpen wordt het beleid hierna nader toegelicht.

3.2.1 Structuurplan 2020

Structuurplan Zwolle 2020

Het structuurplan dat op 16 juni 2008 door de raad is vastgesteld geeft de gemeentelijke visie op de gewenste sociale, economische en ruimtelijke structuur in 2020 weer. Het Structuurplan verwoordt niet alleen een kwantitatieve opgave, maar heel nadrukkelijk ook een kwalitatieve opgave. De visie wordt uiteengerafeld in programma´s voor de verschillende beleidsterreinen. De globale visies op de toekomstige sociale, economische en ruimtelijke structuur zijn uitgewerkt tot de kern van het structuurplan: de plankaart met een beschrijving in hoofdlijnen van de meest gewenste ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar. De plankaart geeft zo een integraal beeld van de beoogde functies van stad en ommeland tot 2020.

De Ceintuurbaan is aangeduid als onderdeel van de buitenring van de Zwolle. De buitenring geeft aansluiting op de A28 en er komen provinciale wegen op uit. De buitenring zal in de toekomst nog intensiever gebruikt. De doorstroming van auto's en de veiligheid van overstekende fietsers komt hierdoor in het geding. Daarom zijn er nieuwe fietsbruggen of fietstunnels voorzien. Het structuurplan geeft bij drie plekken op de Ceintuurbaan aan dat een fietsroute met tunnel gewenst is. Dit zijn de kruising met de Dokter Spanjaardweg - Leo Majorlaan, de kruising met de dokter van Heesweg - Tesselschadestraat en de kruising met de Meppelerstraatweg - Oude Meppelerweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0012.png"

De kantorenlocatie Oosterenk en de locatie van het Oosterenk Stadioncomplex zijn op de structuurplankaart aangeduid als 'centrumstedelijk gebied'. Centrumstedelijk gebied is gebied met gemengde functies zoals werken en voorzieningen. Het Structuurplan geeft aan dat versterking van dit centrumstedelijk gebied gewenst is bij onder andere Oosterenk en Oosterenk Watersteeg. Aangegeven wordt dat Oosterenk als werklocatie belangrijk is voor de solide economische structuur van Zwolle. Het is een werklocatie met een mix van regionale en stedelijke functies als kantoren, dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg, aangevuld met detailhandel en voorzieningen op het gebied van vrije tijd en uitgaan. Het Oosterenk stadioncomplex wordt genoemd als een belangrijke voorziening voor de Zwolse inwoners. Het structuurplan geeft aan dat Oosterenk niet geschikt is als woonlocatie.

Het structuurgroen in het plangebied bestaat uit de sportvelden achter het Oosterenk stadioncomplex, de groenvoorzieningen langs de Ceintuurbaan en de Wipstrikkerallee en de kades van de Nieuwe Vecht.

Het woongebied Wipstrikpark is aangeduid als stedelijk woonmilieu. Dit woonmilieu komt vooral voor in overgangsgebieden van centrumstedelijk naar monofunctionele woongebieden. De diversiteit binnen dit gebiedstype is groot. De naoorlogse wijken bestaan vooral uit gestapelde woningen afgewisseld met grondgebonden woningen en er is veel openbaar groen.

Verder voorziet het structuurplan voor de komende periode (tot 2020) geen ontwikkelingen die zullen leiden tot grote veranderingen van het bestaande plangebied. De gemeentelijke opgave ligt dan ook met name op het beheer van het gebied. Een belangrijk onderdeel van dit beheer is gericht op het bewaken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit.

Om die reden zijn in dit bestemmingsplan geen structurele veranderingen opgenomen. Het plan heeft een conserverend karakter en is in eerste instantie gericht op planologisch beheer. Daarbij worden de te handhaven ruimtelijke en functionele aspecten zo objectief mogelijk vastgelegd, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Uitvoeringsprogramma Structuurplan Zwolle 2020

Het uitvoeringsprogramma structuurplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 september 2009 en geeft de voortgang in de structuurplandoelstellingen weer. Verder geeft het uitvoeringsprogramma aan hoe de doelstellingen op het gebied van wonen, kantoor, bedrijven, groen, bereikbaarheid, water en duurzaamheid bereikt kunnen worden en welke projecten hiervoor gepland staan.

Wat betreft de bereikbaarheid wordt aangeven dat de verbreding van onder andere de Ceintuurbaan in uitvoering is. In de herprofilering van de Ceintuurbaan zijn fietstunnels opgenomen.

Voor wat betreft kantoren wordt aangegeven dat de doelstelling is om circa 300.000 m2 BVO te realiseren tot en met 2020. Geconcludeerd wordt dat kwantitatief nu al voldoende kantoorlocaties in ontwikkeling zijn in Zwolle om deze doelstelling te behalen. Voor het lopende uitbreidingsprogramma met kantoren op de Oosterenk (gebied Watersteeg) worden vooralsnog geen problemen voorzien.

3.2.2 Welstandsnota

Algemeen

De welstandsnota is op 7 juni 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van de Welstandsnota is het bieden van een toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De nota kent twee belangrijke gebruikers. Voor de overheid biedt de nota een toetsingskader voor ingediende bouwinitiatieven. Voor de burger biedt de welstandsnota vooraf het kader en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van nieuwe bouwinitiatieven.

De welstandstoets wordt uitgevoerd op basis van relatieve criteria. Eigen aan het gebruik van 'relatieve' criteria is dat zij niet uitkomen op één resultaat, maar dat zij meerdere uitkomsten mogelijk maken.

Relatieve criteria vragen dus om nadere oordeelsvorming, bijvoorbeeld de bepaling dat kleurgebruik van een bijgebouw hetzelfde karakter moet hebben als dat van het hoofdgebouw. Om een goede kwaliteit van de ontwerpresultaten te bevorderen, kunnen er aanvullende richtlijnen worden geformuleerd.

Het bestemmingsplan is altijd kaderstellend voor de welstandstoetsing. Wat in het bestemmingsplan is toegelaten of is voorgeschreven aan bouwhoogte, bouwvolume, functie enzovoorts, kan door het welstandsbeleid niet worden ingeperkt. Soms gaan bestemmingsplannen verder en worden ook regels gegeven voor bijvoorbeeld plaatsing in de rooilijn of voor kappen en dakkapellen. Dan is er sprake van enige overlap met welstand.

Door het relatieve karakter van de welstandscriteria ontstaat er geen strijdigheid met eventuele bestemmingsplaneisen. Bij de herziening van bestemmingsplannen, zoals dit plan voor de Ceintuurbaanzone, is de aansluiting met de welstandsnota een belangrijk aandachtspunt.

Gebiedsgericht welstandsbeleid

Voor het deel van het plangebied ten oosten van de Ceintuurbaan is in de welstandsnota beschrijving nummer 11 'Gemengde zones' van toepassing. Voor de omgeving van Wipstrikpark is gebiedsbeschrijving nummer 3 'Oudere uitbreidingswijken' van toepassing. Hieronder zijn van deze gebieden de beleidskeuzes die hier in het kader van welstand gemaakt zijn samengevat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0013.png"

Beleidskeuzes

waardering

De gebieden hebben een bijzondere ruimtelijke kwaliteit, vanwege de ligging in de stad en de goede ontsluitingsmogelijkheden. Grootschalige stedelijke instellingen, voorzieningen en bedrijven gebruiken deze gebieden als representatieve en functionele vestigingsplaatsen.

dynamiek

Door de schaalvergroting van de diverse functies en het veranderende belang van de diverse ontsluitingsroutes, transformeren de functies en/of de gebouwen in de gemengde zones regelmatig.

beleid

 • Het niveau van de welstandstoetsing is regulier.
 • Versterken van de kwaliteit van de gebieden als hoogwaardig stedelijk verblijfsgebied.
 • Respecteren van de diversiteit aan gebouwen en gebouwenensembles.
 • Versterken van de relatie van gebouwen en gebouwenensembles met de stedelijke structuur, de wegen en de langzaam verkeersroutes.

Overige voor welstand relevante beleidsstukken:

 • bestemmingsplan;
 • beeldkwaliteitsplan Oosterenk-Watersteeg;
 • reclamebeleid.

Welstandscriteria

Om aan het beleid te voldoen moet de bebouwing zich voegen naar de beschreven kenmerken.
Bij de welstandstoets van een bouwplan in de gemengde zones zijn de volgende criteria van belang.

Plaatsing

 • De gebouwen of de gebouwenensembles oriënteren zich meerzijdig op de openbare ruimte.
 • De entreezijde van de bebouwing is herkenbaar vormgegeven en oriënteert zich op de openbare ruimte.

Massa en vorm

 • In het bouwwerk bestaat samenhang tussen de samenstellende delen van dat bouwwerk.
 • Bij- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Gevels

 • Bij verbouw en renovatie is respect voor de oorspronkelijke gevelopbouw en het materiaal- en kleurgebruik.
 • De maat en schaal van de gevelindeling wordt gerespecteerd.
 • Er is eenheid in architectuur van de gehele gevel.

Detaillering, kleur en materiaal

 • De detaillering bij aanpassing, verbouw of renovatie krijgt eenzelfde mate van aandacht als die bij de bestaande architectuur.
 • Bij aanpassing, verbouw of renovatie is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt.
 • Bij verbouw of renovatie is het oorspronkelijk materiaalgebruik uitgangspunt.
 • Bij nieuwbouw zijn het materiaal- en het kleurgebruik zorgvuldig afgestemd op de architectonische verschijningsvorm.

Erfafscheidingen

 • Erfafscheidingen worden terughoudend toegepast;
 • Erfafscheidingen zijn transparant, bij voorkeur uitgevoerd als groen;
 • Bij de toepassing van hekwerken is het gebruik van stijlenhekwerken het uitgangspunt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0014.png"

Beleidskeuzes

waardering

De planmatige opzet van de oudere uitbreidingswijken heeft geresulteerd in bijzonder gewaardeerde woongebieden. De grote diversiteit aan woningentypologieën, openbare ruimte en de samenhangende groenstructuur vormen hiervoor de basis.

dynamiek

Woningen worden door middel van kleinschalige uitbreidingen aangepast aan de veranderende woonwensen. Door de sterke samenhang in de wijk en de planmatige opzet is de noodzaak voor veranderingen in de wijken gering.

beleid

 • Het niveau van de welstandstoetsing is regulier.
 • Behouden van de samenhangende ruimtelijke structuur van de wijken en de karakteristieken van de bebouwing.
 • Behouden van de samenhangende straatprofielen met verspringende rooilijnen en geïntegreerde overgangen van privé en openbaar (voor- en achtertuinen).
 • Behouden van de architectonische kenmerken van de vooroorlogse woningbouw: de ambachtelijke detaillering, het eenduidig materiaal- en kleurgebruik, de diverse kapvormen met overstek en de bijzondere accenten aan de gevel.
 • Respecteren van de verfijnde compositie van massa en dakvorm en aandacht voor architectonische accenten aan de gevel bij veranderingen aan naoorlogse woningen.
 • Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het monumentale karakter van de historische lijnen (Diezerenk, Holtenbroekerweg).

Overige voor welstand relevante beleidsstukken:

 • bestemmingsplan;
 • reclamebeleid.

Welstandscriteria

Plaatsing

 • De perceellering, de positie en de oriëntatie van de bebouwing in de directe omgeving zijn richtinggevend.
 • Bestaande rooilijnen zijn richtinggevend.

Massa en vorm

 • De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing.
 • Bij verandering van kapvorm de samenhang binnen de complexen bewaren.
 • In het bouwwerk bestaat samenhang tussen de samenstellende delen van dat bouwwerk.
 • Massa en vorm reageren op de belendende bebouwing.
 • De bestaande kapvorm en kaprichting zijn richtinggevend. Het toevoegen van een extra laag of een kap respecteert het straatbeeld en de architectuur van de hoofdmassa.
 • Bij- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Gevels

 • Bij verbouw en renovatie is respect voor de oorspronkelijke gevelopbouw en is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik het uitgangspunt.
 • Bij nieuwbouw vormt de bebouwing in de omgeving voor wat betreft stijlkenmerken, materialisering en kleurgebruik het uitgangspunt.
 • De maat en schaal van de gevelindeling wordt gerespecteerd.
 • Er is eenheid in de architectuur van de gehele gevel.
 • Bij verbouw en renovatie wordt zorgvuldig omgegaan met karakteristieken zoals hoekoplossingen, entreepartijen en erkers.

Detaillering, kleur en materiaal

 • De detaillering bij aanpassing, verbouw of renovatie krijgt eenzelfde mate van aandacht als die bij de bestaande architectuur.
 • Bij aanpassing, verbouw of renovatie is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt.
 • Bij nieuwbouw is het oorspronkelijke kleurgebruik in de omgeving uitgangspunt.
 • Bij verbouw of renovatie is het oorspronkelijk materiaalgebruik uitgangspunt.

Erfafscheidingen

 • Bij erfafscheidingen aan de openbare weg de eenheid in bestaande oplossingen respecteren.