direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

2.2 Bestaande situatie

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens de bestaande situatie beschreven met betrekking tot de archeologische, de ruimtelijke en de functionele structuur.

2.2.1 Archeologische structuur

In dit bestemmingsplan liggen hoofdzakelijk gebieden met een archeologische waarde van en 0% en 10%. De gebieden met een waarde van 0% zijn al archeologisch onderzocht en dus vrijgegeven. Het gaat om een terrein aan de noordzijde van de Ceintuurbaan op de hoek Ceintuurbaan/Kuyerhuislaan en een terrein tussen de Ceintuurbaan en Wipstrikkerallee ten oosten van Urbana. Van dit laatste deelgebied is een archeologisch verslag verschenen. In gebieden met een archeologische waarde van 10% is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Aan de zuidzijde van de Ceintuurbaan ligt ten westen van Urbana een klein gebiedje met een archeologische waarde van 50%. Voor dit gebied geldt dat een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven noodzakelijk is. Dit onderzoek zal vooral gericht zijn op de mogelijk voor aanwezigheid van prehistorische en middeleeuwse bewoning. Daarnaast kunnen ook sporen uit een minder ver verleden worden vastgelegd en gedocumenteerd. Voorbeelden zijn sporen van de wielerbaan of andere aan de uitspanning gerelateerde gebouwen of objecten.

De archeologische waardering van het plangebied is aangegeven op kaart 5. Het nummer in de tekst correspondeert met het nummer op deze kaart.

221
locatie: gebied ten westen van Urbana
waardering: 50%

Dit gebied ligt op een dekzandrug en maakt later deel uit van de Oosterenk. De naam Oosterenk verwijst naar een enk of es. Essen zijn hoger gelegen akkers die gekenmerkt worden door een plaggendek van minimaal 50 cm. Op deze essen liggen vaak belangrijke archeologische sporen. Het plaggendek zorgde voor een natuurlijke bescherming van de sporen. Daarnaast zijn de assen vaak aangelegd op of aan de rand van natuurlijke dekzandruggen. Dit zijn de locaties die in de prehistorie en middeleeuwen werden uitgekozen om te gaan wonen.

In het begin van de 19de eeuw is op het uiteinde van de dekzandrug door notaris J. van der Gronden een villa gebouwd. Deze villa Urbana is vanaf 1924 gebruikt als theehuis en uitspanning. Ten westen van de uitspanning is op 24 maart 1934 een wielerbaan geopend. Op deze wielerbaan zijn veel belangrijke wedstrijden gereden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de grenenhouten baan weer afgebroken en als brandstof gebruikt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0005.png"

2.2.2 Cultuurhistorische structuur

Voor Ceintuurbaanzone is in 2012 een cultuurhistorische analyse opgesteld. De bijbehorende waardenkaart is als Bijlage 2 Waardenkaart objecten, complexen en structuren aan deze toelichting toegevoegd.

De in deze rapportage gepresenteerde cultuurhistorische analyse is een verdere verdieping van de historische component van de wijk. De analyse vertelt het verhaal van het gebied van de Ceintuurbaanzone aan de hand van een aantal belangrijke ruimtelijke thema's en beschrijft de belangrijke relicten van de historische ontwikkeling, die we in het gebied kunnen zien. Deze onderdelen vormen de cultuurhistorische component van de Ceintuurbaanzone. Zij zijn de cultuurhistorische dragers van het gebied.

De volgende onderdelen komen in de analyse aan de orde:

 • Beknopte beschrijving van de historisch-ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied Ceintuurbaanzone in hoofdlijnen;
 • Beschrijving en overzicht van de aanwezige cultuurhistorische waarden (objecten, structuren);
 • Kwalificatie van de cultuurhistorische kwaliteit van alle aanwezige bebouwing (indifferent, attentiewaarde, waardevol, zeer waardevol);
 • Duiding van de cultuurhistorische waarden, in woord en beeld (cultuurhistorische kaart);
 • Aanbevelingen ter behoud en versterking van de aspecten met een hoge cultuurhistorische waarde;
 • Historisch kaart- en beeldmateriaal.

Een beperkt aantal gebouwen en structuren in het plangebied zijn als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. Informatie over de bescherming van de cultuurhistorische waarden is de vinden in te vinden in paragraaf 5.7 Cultuurhistorie in het hoofdstuk Planbeschrijving.

2.2.3 Ruimtelijke structuur

In deze paragraaf wordt de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied omschreven op het gebied van het verkeer, het groen, het water en de bebouwing.

2.2.3.1 Algemene wijkbeschrijving

Kantorenlocatie Oosterenk: Oosterenk is een grote herkenbare kantorenlocatie aan de oostkant van Zwolle. Hier zijn veel zakelijke dienstverleners gevestigd, zoals accountantskantoren en adviesbureaus. Ook bevinden zich hier maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en zorginstellingen. Kenmerkend voor de nieuwere delen van Oosterenk zijn de strakke verkaveling met een fraaie singel en veel groen. De focus van de bedrijvigheid is met name regionaal en lokaal georiënteerd.

Oosterenk Stadioncomplex: Op de Oosterenk bevindt zich ook het Oosterenk stadioncomplex van PEC Zwolle. Het Oosterenk stadioncomplex voor PEC Zwolle en haar bezoekers heeft het thema 'vrijetijdsbesteding' meegekregen. Binnen het thema is gekozen voor een sterke combinatie van detailhandel en vrijetijdsbesteding. Aansluitend aan het Oosterenk stadioncomplex met bijbehorend oefenveld, ligt het sportcomplex van voetbalvereniging Be Quick '28.

Wipstrikpark: Wipstrikpark is een woongebied met een unieke ligging aan de stadsrand van Zwolle-Oost en de Nieuwe Wetering. Langs de Oude Almeloseweg zijn woningen gelegen. Het beeld is traditioneel, kleinschalig en gevarieerd met woningen uit verschillende tijdsperioden en architectuurstijlen. De nieuwbouw aan het Wipstrikpark bestaat uit grote vrijstaande en halfvrijstaande villa's en drie markante appartementengebouwen. Tussen de Wipstrikkerallee en de Ceintuurbaan is de locatie van restaurant en hotel Urbana gelegen.

2.2.3.2 Verkeersstructuur

De verkeersstructuur is weergegeven op kaart 6.

Categorisering van wegen

Om de gewenste afstemming tussen vormgeving en functie van de weg te kunnen bereiken, is het Zwolse wegennet gecategoriseerd naar een aantal te onderscheiden verkeersfuncties. Centraal in dit bestemmingsplan staat de Ceintuurbaan. De Ceintuurbaan maakt onderdeel uit van de buitenring van Zwolle en vormt een verbinding tussen de N35 en de A28. Ook ontsluit de weg de bedrijventerreinen Oosterenk en Vrolijkheid en de wijken Wipstrik en een deel van Diezerpoort.

De gemeente Zwolle is vanaf 2006 bezig met de reconstructie van de Ceintuurbaan. Zie hierover paragraaf 5.4.1.

Binnen het plangebied sluiten er zes wegen aan op de Ceintuurbaan. Van het noorden naar het zuiden gaat het om de A28, Oude Meppelerweg, Meppelerstraatweg, Boerendanserdijk, Brederostraat en Wipstrikkerallee. De A28 is een stroomweg. De Ceintuurbaan (max. 70 km/uur) en de Zwartewaterallee (max. 50 km/uur) zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg A. De Oude Meppelerweg, Meppelerstraatweg, Boerendanserdijk, Dokter van Thienenweg, Dokter Hengeveldweg (deels), Dokter Klinkertweg, Dokter van Deenweg (deels) en de Dokter Spanjaardweg zijn aangewezen als gebiedsontsluitingsweg B met een maximale snelheid van 50 km/uur. Alle overige wegen in het plangebied zijn aangewezen als erftoegangswegen. Op erftoegangswegen staat de verblijfsfunctie centraal en geldt een maximale snelheid van 30 km/uur.

Openbaar vervoer

Over het bedrijventerrein Oosterenk rijden 2 stadslijnen en 9 streeklijnen. De busroute loopt over de Dokter Spanjaardweg, Dokter Hengeveldweg, Dokter van Thienenweg en de Dokter van Heesweg. Deze wegen zijn qua profiel ingericht op regelmatig gebruik van bussen. De buslijnen zijn aangegeven op kaart 6.

Fietsen

Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de gemeente hoofdfietsroutes aangewezen, die de woonwijken met het centrum, station, werkgebieden en/of scholenconcentraties verbinden. Aan dergelijke routes worden in Zwolle een aantal eisen gesteld, ondermeer op het gebied van comfort, vlotheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en herkenbaarheid. Hoofdfietsroutes in het plangebied van de Ceintuurbaanzone zijn de Oude Meppelerweg, de Boerendanserdijk, de route Dokter van Heesweg - Dokterspad - Roodhuizerpad, de Leo Majorlaan - Dokter Spanjaardweg (deels), de Wipstrikkerallee. De hoofdfietsroutes zijn aangegeven op kaart 6.

Parkeren

Het werkgelegenheidsgebied Oosterenk is in de bouwverordening van 2010 aangewezen als B-locatie. B-locaties zijn gebieden die goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Conform de bouwverordening geldt op B-locaties een parkeernorm van maximaal 1 parkeerplek per 62,5 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Deze parkeernorm is een afgeleide van het ABC-locatiebeleid. In de praktijk blijkt dat dit beleid een goed handvat is om vervoerswijzen anders dan de auto te stimuleren. Echter blijkt ook dat de maximale parkeernorm van 1:62,5 als te krap wordt ervaren. Om die reden is besloten om voor de locatie Oosterenk Watersteeg, waar nog een aantal bouwmogelijkheden benut kunnen worden, een specifieke parkeernorm te hanteren. Deze aanpassing van de parkeernorm wordt planologisch verankerd middels het bestemmingsplan Oosterenk – Watersteeg, 2e partiële herziening. In dit bestemmingsplan Ceintuurbaanzone wordt deze overgenomen.

Op het werkgelegenheidsgebied Oosterenk is een parkeerverbodzone ingesteld. Dat betekent dat weggebruikers in de openbare ruimte alleen mogen parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken. Het parkeren bij bedrijven dient op eigen terrein opgelost te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0006.png"

2.2.3.3 Groenstructuur

Een overzicht van de groenstructuur is gegeven op kaart 7.

Structuurgroen in de zin van het Structuurplan 2020

De wegbeplanting en de bermen van de Ceintuurbaan als onderdeel van de hoofdwegenstructuur worden tot het Structuurgroen gerekend. Hierbij is het continue karakter van bomenrijen en groene bermen, zowel de middenberm als de zijbermen van belang.

Het groen van belangrijke kruisende oude structuurlijnen zoals langs de Meppelerstraatweg en de Oude Meppelerweg, langs de Boerendanserdijk, de Vondelkade en het water van de Nieuwe Vecht, langs de Wipstrikkerallee en de Kuyerhuislaan wordt ook tot het Structuurgroen gerekend. Hier is het continue karakter van bomenrijen, bermen en water van belang.

Langs de Westerveldse Aa aan de oostelijke rand van het plangebied ligt ook een belangrijk onderdeel van het Structuurgroen, in de vorm van een reeks bergingsgebieden langs een laaglandbeek. Delen van het plangebied behoren hiertoe. Ook het in het plangebied gelegen sportveldencomplex bij het stadion behoort tot het Structuurgroen. Dit Structuurgroen zet zich voort in het Vegtlusterbos buiten het plangebied.

Tenslotte zijn het Almelose kanaal (buiten het plangebied) en de groene oevers erlangs onderdeel van het Structuurgroen.

De meeste van de bovengenoemde groenzones zijn tevens belangrijke recreatieve routes. De continuïteit en de openbare toegankelijkheid hiervan moet gewaarborgd zijn, evenals de aansluiting met routes buiten het plangebied zoals de voortzetting van het Roodhuizerpad, het Gooseveldpad en de Kuyerhuislaan.

Buurtgroen in de zin van het Structuurplan 2020

In het plangebied worden enkele met bomen begeleide buurtontsluitingswegen gerekend tot het buurtgroen. Ook het Roodhuizerpad binnen het plangebied behoort tot het buurtgroen. In het zuidelijk deel van het plangebied worden twee wadi's eveneens tot het buurtgroen gerekend.

Er zijn in het plangebied geen vlakdekkende voorzieningen die tot het buurtgroen worden gerekend.

Bijzondere bomen

Er komen in het plangebied op enkele plaatsen bijzondere bomen voor. Hiervoor is bij eventuele kap een zwaardere afweging van toepassing.

 • 1 bijzondere boom aan het begin van de Oude Meppelerweg.
 • 12 bijzondere bomen langs de noordzijde van het voormalige bodeterrein aan de noordzijde van de Boerendanserdijk.
 • een rij linden (38 exemplaren) langs de zuidzijde van de Boerendanserdijk, zowel ten noorden van de aangrenzende bebouwing als aan de noordzijde van het sportcomplex. Ook langs de Boerendanserdijk zelf staat één bijzondere boom.
 • 7 bijzondere bomen op het terrein van Urbana aan de Wipstrikkerallee.
 • 1 bijzondere boom langs het binnen het plangebied gelegen deel van de Kuyerhuislaan.
 • 36 bijzondere bomen langs het binnen het plangebied gelegen gedeelte van de Wipstrikkerallee en de Oude Almeloseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0007.png"

2.2.3.4 Waterstructuur en riolering

Waterstructuur
In het plangebied zijn meerdere watergangen aanwezig die in beheer en onderhoud zijn van het waterschap Groot Salland. In het plangebied van de Ceintuurbaanzone zijn twee waterkeringen aanwezig. De waterkeringen beschermen het achterliggende gebied tegen hoog water en hebben een zogenaamde kern- en beschermingszone. De waterkeringen zijn in het beheer van het waterschap Groot Salland.

 • Langs het Almelose Kanaal / Nieuwe Wetering ligt een regionale waterkering.
 • Langs de Nieuwe Vecht ligt een 'overige' waterkering.

Waterberging
In het gebied Oosterenk-Watersteeg is een waterbergingsgebied aanwezig. Een deel van het afstromend regenwater uit het stedelijk gebied wordt hierin opgevangen. In het waterbergingsgebied is vegetatie aanwezig die naast een functioneel aspect ook een recreatieve, visuele en beeldbepalende functie heeft.

Drooglegging
In plangebied wordt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,7 m gehanteerd. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld.

Riolering
In het plangebied zijn verschillende typen rioolstelsels aanwezig. Het afvalwater vanuit het plangebied wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool en met behulp van een aantal rioolgemalen getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Spoolde.

2.2.3.5 Bebouwingsstructuur

Kantorenlocatie Oosterenk: De verschijningsvorm van de gebouwen op de kantorenlocatie Oosterenk is divers. Dit in tegenstelling tot de als één geheel ontworpen kantoorgroepen. Om toch een eenheid in deze verscheidenheid te waarborgen zijn de meeste kantoren op Oosterenk in clusters verdeeld. Voor de kantorenclusters op Oosterenk is gestreefd naar een zo veel mogelijk uniforme beeldkwaliteit. Op die manier kan de expressiviteit van de kantoorgebouwen voor het gebied een herkenbaar beeld opleveren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0008.jpg"

afbeelding: zuidelijk deel kantorenlocatie Oosterenk

De kantoorbebouwing langs de Ceintuurbaan kenmerkt zich door een stedelijk karakter. Dit karakter komt met name tot uitdrukking in de verdichting, een relatief hoge bebouwing en een representatieve uitstraling. De kantoorbebouwing langs de Westerveldse Aa kenmerkt zich door een landschappelijk karakter. Dit karakter wordt met name gekenmerkt door een lage dichtheid en relatief lage bebouwing.

Voor het nieuwste deel van de kantorenlocatie Oosterenk, Watersteeg, is een duidelijke visuele en functionele verbinding gemaakt met de omgeving van de Westerveldse Aa. Er is aansluiting gezocht met de aangrenzende landschap door middel van groene uitlopers van het achterliggende landschap richting de stad.

Oosterenk Stadioncomplex: Het Oosterenk Stadioncomplex vormt een stedelijke wand aan de Ceintuurbaan. De hoofdmassa van het nieuwe Oosterenk stadioncomplex wordt gevormd door de rechthoekige basisvorm van het stadion en bestaat uit drie bouwlagen. Door de toevoeging van functies rondom, krijgt het stadioncomplex een alzijdige uitstraling. De entreepartijen van het stadion zijn aan te merken als architectonische verbijzonderingen van de hoofdmassa. Binnen de hoofdmassa van het stadion vormt de wand aan de Ceintuurbaan een uitzondering. Hier wordt door middel van een hoogteaccent in de vorm van het hotel een stedenbouwkundig accent aan het gebouw toegevoegd. Door het hoogteaccent wordt er een ruimtelijke relatie gelegd met het hogere schaalniveau van de Ceintuurbaan. Naast de verbeterde herkenbaarheid en identiteit van het stadion zelf, draagt het stadioncomplex vooral bij aan de stedenbouwkundige structuur van de Ceintuurbaan. De promenade vóór het stadion is ingericht als een voetgangersgebied. Achter het stadion is een parkeerterrein gelegen voor bezoekers van alle aangrenzende functies.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0009.jpg"

afbeelding: Oosterenk Stadioncomplex, Ceintuurbaan-zijde

Omgeving Wipstrikpark: Langs de Oude Almeloseweg zijn woningen gelegen. Het beeld is traditioneel, kleinschalig en gevarieerd met woningen uit verschillende tijdsperioden en architectuurstijlen. De vrijstaande woningen en de twee-onder-éénkap woningen bestaan voornamelijk uit één of twee bouwlagen met een kap.

Aan het Wipstrikpark zijn nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De bebouwing aan het Almelose Kanaal bestaat uit drie appartementengebouwen en vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Tussen de appartementengebouwen in liggen acht vrijstaande eengezinswoningen en twaalf twee-onder-een-kap woningen. Achter de bebouwing langs het bolle deel van de dijk wordt een plein gevormd in de vorm van een ellips waar woningen gerealiseerd worden. Dit blok ligt min of meer vrij in de ruimte en maakt de uitbuiging van de meander voelbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0010.png"

afbeelding: nieuwbouwwoningen Wipstrikpark

2.2.4 Functionele structuur

In deze paragraaf wordt de bestaande functionele structuur van het plangebied omschreven op het gebied van het wonen, de centrumvoorzieningen, de sport- en recreatieve voorzieningen, de overige maatschappelijke voorzieningen en de economische voorzieningen.

2.2.4.1 Woonvoorzieningen

In het uitgestrekte plangebied komt de woonfunctie in beperkte mate voor.

In de omgeving van Wipstrikpark zijn in 2009 ruim honderd nieuwe woningen (waaronder 3 appartementengebouwen en ruim 20 eengezinswoningen) gebouwd op het terrein van een voormalige bouwmaterialenhandel. Er is ter plaatse nog ruimte voor een beperkt aantal eengezinswoningen.

Aan de Oude Almeloseweg staan circa tien al langer bestaande woningen, en ook aan het zuidelijke einde van de Herenweg bevinden zich een aantal woningen in het plangebied.

Nabij de Boerendanserdijk 51 bevinden zich drie ligplaatsen voor woonschepen in de Nieuwe Vecht.

2.2.4.2 Sport- en recreatieve voorzieningen

De sportvoorzieningen in het plangebied van de Ceintuurbaanzone concentreren zich bij het Oosterenk stadioncomplex. Het Oosterenk stadioncomplex biedt ruimte aan PEC Zwolle (betaald voetbal) dat is opgericht op 1 juli 1990 als FC Zwolle, als voortzetting van het oude PEC Zwolle. Het stadion biedt naast het voetbalveld met tribunes ruimte aan onder andere kleedkamers, medische ruimten, fitnessruimte, spelershome, supportershome, businessclub, persruimte, opslagruimte en een fanshop.

Daarnaast zijn ook nog andere economische voorzieningen in het stadion gevestigd. Zie hiervoor 2.2.4.4 Economische voorzieningen.

Aansluitend aan het Oosterenk stadioncomplex met bijbehorend oefenveld, ligt het sportterrein van voetbalvereniging Be Quick '28. Hier ligt ook de sportaccommodatie van Be Quick '28 met onder andere een tribune, een kantine en kleedkamers.

Langs de gerevitaliseerde waterloop de Westerveldse Aa loopt de recreatieve route het Westerveldse Aa-pad (buiten het plangebied). Langs de oostkant van Oosterenk-Watersteeg sluit een recreatieve fietsroute, het Bonepad, aan op de Dokter Hengeveldweg. Vanaf deze recreatieve routes is de overgang van de stad naar het aanliggende, open landschap richting de Overijsselse Vecht goed te beleven. Ook het Roodhuizerpad vormt een recreatieve route in het plangebied.

Door het plangebied lopen verschillende fietsroutes. De hoofdfietsroutes staan aangegeven op kaart 6 paragraaf 2.2.3.2.

2.2.4.3 Overige maatschappelijke voorzieningen

Zorg

Aan de Dokter Denekampweg bevindt zich een epilepsiekliniek. Hier kunnen patiënten terecht voor gespecialiseerde zorg op het gebied van epilepsie. Op deze locatie wordt hulp geboden in de vorm van onderzoek, intensieve begeleiding, behandeling en ondersteuning.

Aan de Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1 is Karakter gevestigd. Karakter (eerder 't Gooseveld) is een expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie.

Onderwijs

Aan de Dokter Hengeveldweg 6, in het 'Hengeveld College', zijn de scholen de Ambelt en de Twijn gevestigd. Dit zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij is hier ook de ambulante dienstverlening van de Ambelt, de Twijn, Bartiméus en Kentalis gevestigd.

Aan de Dokter van Heesweg 1 is de Thorbecke Scholengemeenschap gevestigd. De Thorbecke Scholengemeenschap is een openbare school voor voortgezet onderwijs (mavo, havo en atheneum).

Aan de Dokter Stolteweg 70-74 is het Luzac Lyceum gevestigd. Het Luzac Lyceum is een particuliere school voor voortgezet onderwijs (mavo, havo, atheneum en gymnasium).

Aan de Dokterspad 2 is de Landstede gevestigd. Op deze locatie biedt de Landstede middelbaar beroepsonderwijs op administratief, financieel of commercieel gebied. Ook wordt hier training, opleiding en advies voor volwassenen aangeboden.

Kinderdagverblijf

Aan de Dokter Klinkertweg 12b is kinderdagverblijf Fleks gevestigd. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een kantoorgebouw, op de begane grond.

2.2.4.4 Economische voorzieningen

Kantoren

De kantorenlocatie Oosterenk in het plangebied van de Ceintuurbaanzone heeft een omvang van circa 160.000 m2 kantoren. Er is ruimte voor kleine tot middelgrote kantoren. Voor het overgrote deel maken de kantoren deel uit van het segment ‘kleine kantoren’. De focus van de bedrijvigheid is met name regionaal en lokaal georiënteerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0011.jpg"

afbeelding: kantorencomplex Place Vendôme op Oosterenk Watersteeg

Oosterenk stadioncomplex

Naast de sportfunctie biedt het Oosterenk stadioncomplex ruimte aan detailhandel en andere voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het stadioncomplex biedt ruimte aan een combinatie van:

 • clubruimten 6.000 m2
 • detailhandel (branche vrijetijdsbesteding) 11.000 m2
 • dagrecreatie, welke niet plaatsvindt in de open lucht 3.000 m2
 • kantoren 6.000 m2
 • horeca 2.500 m2
 • partycentrum 3.500 m2
 • hotel 8.750 m2
 • casino 1.500 m2
 • sportschool 3.500 m2

Het ontwikkeling van het functioneel programma voor commerciële functies in het stadion is destijds vastgelegd in het bestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex.

De detailhandel in het Oosterenk stadioncomplex is gericht op het thema vrijetijdsbesteding. Hierbij kan worden gedacht aan detailhandel gericht op sport, spel, speelgoed en fietsen.

Een partycentrum in het stadioncomplex is maximaal 100 dagen per jaar geopend. Daarnaast mag het partycentrum maximaal 50 avonden in een jaar gebruikt worden als discotheek. Dit komt neer op een discotheekfunctie van éénmaal per week.

Horeca

In het Oosterenk Stadioncomplex is ruimte voor horeca en voor een hotel. Aan de Wipstrikkerallee 213 bevindt zich restaurant Urbana. Op het naastgelegen perceel, op de hoek van de Wipstrikkerallee en de Ceintuurbaan, is bouwvergunning verleend voor de bouw van een hotel.

Motorbrandstofverkooppunt

Aan de Ceintuurbaan 54 bevindt zich een tankstation voor motorbrandstoffen waar LPG getankt kan worden. Aan de Ceintuurbaan 4 en de Ceintuurbaan 8 bevinden zich tankstations voor motorbrandstoffen waar geen LPG getankt kan worden.

Beroep- en bedrijf aan huis

In het gebied bij Wipstrikpark is de hoofdfunctie vooral wonen. In dit woongebied mogen beroepen- en bedrijfjes aan huis worden uitgeoefend.