direct naar inhoud van 1.1 Samenvatting
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

1.1 Samenvatting

Inleiding

Dit plan betreft het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone.

Dit bestemmingsplan voor de Ceintuurbaanzone is het 15e plan dat is opgesteld in het kader van het project Zwolle op Orde. Het plan van aanpak voor dit project is in 2003 vastgesteld door de raad.

Voor het plangebied van de Ceintuurbaanzone gelden momenteel 15 bestemmingsplannen. Het oudste plan stamt uit 1972. Het jongste uit 2012.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone beoogt te voorzien in een actueel juridisch-planologisch toetsingskader, waarbij behoud van de huidige structuur van het gebied het uitgangspunt is.

Uitgangspunt bij het bestemmen van het bebouwde en het onbebouwde gedeelte in het plangebied is het behoud van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur en het vastleggen van bestaand (sectoraal) beleid dat van toepassing is op het plangebied.

  • De reconstructie van de Ceintuurbaan is planologisch mogelijk gemaakt door middel van diverse bestemmingsplannen. Deze mogelijkheden zijn in het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone overgenomen.
  • De mogelijkheden in werkgelegenheidsgebied Oosterenk zijn overgenomen uit de geldende bestemmingsplannen met daarnaast wat meer flexibiliteit in de gebruiksmogelijkheden. Dit is gedaan met het oog op de pro-actieve aanpak van kantorenleegstand.
    - Op Oosterenk Watersteeg worden naast het gebruik voor kantoren ook het gebruik voor maatschappelijke voorzieningen en bijzondere woonvormen toegestaan. Ook zijn in dit gebied op grond van het geldende bestemmingsplan een aantal bedrijfsactiviteiten toegestaan op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Voor Oosterenk Watersteeg is de mogelijkheid voor het realiseren van kleinschalige horeca en detailhandel overgenomen. Ook geldt voor dit gebied een aangepaste parkeernorm. Wat betreft de beeldkwaliteit wordt getoetst aan het beleid dat verwoord is in het 'Beeldkwaliteitsplan Oosterenk-Watersteeg'.
    - Voor het deel van Oosterenk rondom de Isala Klinieken is het gebruik voor kantoren en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Daarnaast is voor dit gebied flexibiliteit geboden door, net als op Oosterenk Watersteeg, een aantal bedrijfsactiviteiten toe te staan op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van kleinschalige horeca en detailhandel en kinderdagopvang.
  • Ter bescherming van de goede windvang van de molen de Passiebloem is in het bestemmingsplan de gebiedsaanduiding opgenomen voor de molenbiotoop. Hiermee moet rekening worden gehouden bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast zal de gemeente bij het aanbrengen en verwijderen van beplanting in het openbaar gebied rekening houden met de windvang van de molen. Echter binnen een cirkel van 100 meter, gemeten vanaf de voet van de molen, zullen monumentale bomen gehandhaafd worden. Binnen een gebied tussen 100 meter en 500 meter, gemeten vanaf de voet van de molen, zullen vitale bomen gehandhaafd worden.
  • In het ontwerpbestemmingsplan is de infrastructuur rondom de Isala Klinieken locatie Sophia toegevoegd aan het plangebied. Zo is de Ceintuurbaan als aaneengesloten deel in het plangebied opgenomen.

In enkele gevallen vinden er beperkte wijzigingen plaats in de bestaande planologische situatie:

  • Op de erven bij woningen zal de nieuwe gemeentelijke standaard voor aan- en bijgebouwen uit 2007 van toepassing zijn. Dit kan leiden tot enige verdichting op erven.
  • Door de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening op 1 januari 2012 moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden. Daartoe is een cultuurhistorische analyse opgesteld. In deze analyse zijn een drietal objecten in het plangebied als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. Deze objecten zijn in dit bestemmingsplan al voorzien van een conserverende bestemming. Er is echter nader onderzoek nodig naar de wijze en mate van verdere bescherming. Hierop kan niet gewacht worden omdat per 1 juli 2013 het recht op het innen van leges voor een groot deel van het plangebied komt te vervallen. Verdere bescherming zal daarom later plaatsvinden door middel van een partiële planherziening, waarbij de op verdere bescherming gerichte dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie met bijbehorende regels zal worden toegevoegd.

Argumenten

Het plan geeft uitvoering aan het project Zwolle op Orde dat erop gericht is voor het jaar 2013 over actuele bestemmingsplannen te beschikken.

Voor het plangebied van de Ceintuurbaanzone zijn nu verschillende bestemmingsplannen van toepassing waarvan de voorschriften erg van elkaar verschillen en slecht toe te passen zijn. Ten slotte zijn in de loop der jaren voor diverse bouwplannen procedures gevoerd op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Deze bouwplannen zijn tot op heden nog niet in een bestemmingsplan verwerkt. Het nieuwe plan voorziet in een actuele, uniforme, eenvoudige en gestandaardiseerde regeling.

Door vaststelling van het plan is het innen van leges voor 10 jaar veilig gesteld.

Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervalt na 1 juli 2013 het recht om ter zake leges te innen voor plannen die ouder zijn dan 10 jaar. Dit nieuwe plan zal voor 10 jaar na vaststelling recht op inning van leges geven. Bovendien is de verwachting dat het digitaal vervaardigde plan gemakkelijk kan worden bijgesteld.

Financiën

Er zijn geen kosten voor de gemeente.

Dit grotendeels conserverende bestemmingsplan brengt geen extra kosten voor de gemeente met zich mee. Het is niet nodig een exploitatieplan op te stellen.

Communicatie

De reacties van de vooroverleginstanties hebben geleid tot enkele ondergeschikte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Op 20 juli 2012 is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar 21 instanties verzonden met het verzoek om uiterlijk 20 oktober 2012 te reageren.

De provincie Overijssel juichte de actualisering van het plangebied toe. Meegedeeld werd dat het plan bijdraagt aan het ruimtelijk beleid van de provincie.

Voor verdere details over het vooroverleg wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 van de toelichting.