direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 2
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Artikel 9 Gemengd - 2

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. gebouwen ten behoeve van sportvoorzieningen, waaronder één stadion met daarin ruimten voor:
  • 1. clubruimten, tot een maximum vloeroppervlakte van 6.000 m²;
  • 2. detailhandel in de branche vrijetijdsbesteding, tot een maximum vloeroppervlakte van 11.000 m²;
  • 3. dagrecreatie, welke niet plaatsvindt in de open lucht, tot een maximum vloeroppervlakte van 3.000 m²;
  • 4. fitnesscentrum, tot een maximum vloeroppervlakte van 3.500 m²;
  • 5. kantoren, tot een maximum vloeroppervlakte van 6.000 m²;
  • 6. horeca als genoemd in categorie 1 t/m 3 van de Lijst met horecacategorieën, tot een maximum vloeroppervlakte van 2.500 m²;
  • 7. horeca als genoemd in categorie 4 van de Lijst met horecacategorieën, tot een maximum vloeroppervlakte van 3.500 m², welke meer dan 100 avonden per jaar geopend is;
  • 8. horeca als genoemd in categorie 5 van de Lijst met horecacategorieën, tot een maximum vloeroppervlakte van 3.500 m², welke meer dan 50 avonden per jaar geopend is;
  • 9. horeca als genoemd in categorie 6 van de Lijst met horecacategorieën, tot een maximum vloeroppervlakte van 8.750 m²;
  • 10. een casino, tot een maximum vloeroppervlakte van 1.500 m²;
  • 11. evenementen, niet zijnde popconcerten;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water;

met de daarbij behorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen en tribunes

Voor het bouwen van gebouwen en tribunes gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen met een grotere oppervlakte dan 15 m² en tribunes dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. binnen het bouwvlak mag ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' de bouwhoogte in meters van een gebouw en een tribune niet meer dan de aangegeven bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
 • c. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 2 meter bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - route calamiteiten' mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en tribunes zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen tribunes zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten in het bouwvlak gelegen aan de zijde van de Ceintuurbaan mag niet meer dan 38 meter bedragen;
 • c. buiten het bouwvlak mag één reclamezuil worden opgericht met een bouwhoogte van niet meer dan 12 meter;
 • d. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen en geen tribunes zijnde, mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - route calamiteiten' mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van het stadion voor:
  • 1. clubruimten voor meer dan 6.000 m²;
  • 2. detailhandel in de branche vrijetijdsbesteding voor meer dan 11.000 m²;
  • 3. dagrecreatie, welke niet plaatsvindt in de open lucht, voor meer dan 3.000 m²;
  • 4. fitnesscentrum voor meer dan 3.500 m²;
  • 5. kantoren voor meer dan 6.000 m²;
  • 6. horeca als genoemd in categorie 1 t/m 3 van de Lijst met horecacategorieën voor meer dan 2.500 m²;
  • 7. horeca als genoemd in categorie 4 van de Lijst met horecacategorieën voor meer dan 3.500 m² welke meer dan 100 avonden per jaar geopend is;
  • 8. horeca als genoemd in categorie 5 van de Lijst met horecacategorieën voor meer dan 3.500 m² welke meer dan 50 avonden per jaar geopend is;
  • 9. horeca als genoemd in categorie 6 van de Lijst met horecacategorieën voor meer dan 8.750 m²;
  • 10. een casino voor meer dan 1.500 m²;
  • 11. popconcerten;
 • b. het gebruik van gebouwen voor een kinderdagverblijf, behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - afwijkend gebruik';
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.