direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen, ervan en terreinen van industriĆ«le, verzorgende of ambachtelijke bedrijven;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. geluidwerende voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen de bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van niet inpandige bedrijfswoningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet genoemd zijn onder a en b mag niet meer dan 10 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of horeca;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.