direct naar inhoud van Artikel 4 Agrarisch - Glastuinbouw
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Artikel 4 Agrarisch - Glastuinbouw

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Glastuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een glastuinbouwbedrijf;
 • b. gebouwen ten behoeve van het onder a genoemde bedrijf;
 • c. een bedrijfswoning;
 • d. bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. infrastructurele voorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met de daarbij behorende:

 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in artikel 4.1 onder b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 10 meter bedragen.
4.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de bedrijfswoning dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 bedragen;
 • c. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m³ bedragen;
 • d. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer dan 10 meter bedragen.
4.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de oppervlakte van de bedrijfswoning;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zonder dak bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 10 meter bedragen;
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
 • b. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a om toe te staan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd binnen het deel van het bouwvlak dat niet is voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder e om toe te staan dat de goothoogte van een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter;
 • d. het bepaalde in artikel 4.2.3 onder d2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • e. het bepaalde in artikel 4.2.3 onder e om toe te staan dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter.
4.4.2 Voorwaarden

De in artikel 4.4.1 genoemde afwijking kan slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.