direct naar inhoud van Artikel 15 Sport
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Artikel 15 Sport

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. gebouwen ten behoeve van sportvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen.
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen tribunes zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen en geen tribunes zijnde, mag niet meer dan 18 meter bedragen.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. een goede milieusituatie;
 • f. de bescherming van de groenstructuur;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
15.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of horeca;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.