direct naar inhoud van 3.6 Natuurbeleid
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

3.6 Natuurbeleid

Onder de Flora- en faunawet (2002) zijn ongeveer 500 soorten in Nederland aangewezen als beschermde planten- of diersoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in Nederland in het wild levende planten en dieren. Handelingen met een schadelijk effect op beschermde soorten zijn in principe verboden. De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen. Voor beschermde dieren geldt een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook geldt een verbod op het beschadigen of verontrusten van nesten, holen en andere voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren. Ook is het verboden eieren te rapen of te vernielen.

Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een ontheffing of een vrijstelling verleend door het bevoegd gezag (in de meeste gevallen het ministerie van EL&I).