direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een stroomweg voor zover het de A28 betreft;
 • b. gebiedsontsluitingswegen;
 • c. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;

met een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer met:

 • d. 1 rijbaan voor verkeer in tweerichtingen met waar nodig in- en uitvoegstroken op de Buitengasthuisstraat;
 • e. 2 rijbanen elk met 1 tot 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op de Rieteweg;
 • f. 2 rijbanen elk met 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op:
   • de Blaloweg;
   • de Katerdijk.
 • g. 2 rijbanen elk met 3 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijbanen met elk 2 rijstroken op de parallelbaan met waar nodig in- en uitvoegstroken op de rijksweg A28;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. openbare nutsvoorzieningen;
 • l. infrastructurele voorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. water;

met de daarbij behorende:

 • o. bebouwing.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
  • 1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
  • 2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
  • 3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.