direct naar inhoud van 3.4 Waterbeleid
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

3.4 Waterbeleid

Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. De nieuw te bouwen woning moet worden aangesloten op het openbare riool. Er is geen aansluitpunt binnen het perceel aanwezig. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de initiatiefnemers.

3.4.1. Rijksbeleid

Duurzaam, schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst. Dat zijn, heel in het kort, de belangrijkste doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeheer 21e eeuw, die voortaan samengaan via het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

3.4.2. Provinciaal beleid

Zoals in paragraaf 3.2.2. al is aangegeven heeft de Provincie Overijssel haar beleid vastgelegd in een omgevingsvisie en de omgevingsverordening. In de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is het ruimtelijk beleid van de provincie vastgelegd en deze treden onder meer in de plaats van het Streekplan Overijssel 2000+ en de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (VFLO). De Omgevingsvisie heeft tevens de status van Regionaal Waterplan onder de (nieuwe) Waterwet (en Provinciaal Waterhuishoudingsplan onder de Wet op de waterhuishouding tot de inwerkingtreding van de Waterwet) en het Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer.

3.4.3. Gemeentelijk beleid

De gemeente Zwolle heeft haar waterbeleid in 2008 vastgelegd in het Stedelijke Waterplan. Hierin zijn de ambities met betrekking tot de beleving en de kwaliteit van water beschreven. De gemeente Zwolle heeft haar beleid ten aanzien van hemelwaterinfiltratie vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening. Verder zijn in het gemeentelijk rioleringsplan 2006 - 2010 ontwerprichtlijnen en beleidskeuzes beschreven waaraan voldaan moet worden. Voor het bouwen van deze enkele woning gelden verder geen eisen, behalve de eisen die bij het verlenen van de bouwvergunning worden gesteld.