direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

2.2 Bestaande situatie

2.2.1 Archeologische structuur

Het plan is gelegen in een archeologisch waardevol gebied. Op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle is het gebied gekwalificeerd als 50%. Indien de bebouwing een grotere oppervlakte dan 100m² en dieper dan 0,5 meter -mv betreft dient in de ruimtelijke onderbouwing het archeologisch aspect een plek te krijgen. Voorafgaand archeologisch onderzoek is niet nodig. Wel is afgesproken dat archeologisch begeleiding plaatsvindt. Dit houdt in dat voordat de bouwput wordt gegraven de gemeentelijk archeoloog aanwezig dient te zijn waarbij hij eventueel een waarneming kan doen.

2.2.2 Ruimtelijke structuur

In deze paragraaf wordt de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied omschreven op het gebied van het verkeer, het groen, het water en de bebouwing.

2.2.2.1 Verkeersstructuur

De Verkeersstructuur verandert door de bouw van de woning niet. De woning wordt ontsloten op de Haersterveerweg. Wel dient een uitweg te worden gemaakt.

2.2.2.2 Groenstructuur

De woning verandert de groenstructuur niet. Weliswaar wordt het perceel nu gebruikt als vijver en (sier)tuin maar dit heeft geen openbare functie. Bovendien is deze vijver in een woonbestemming gelegen.

2.2.2.3 Waterstructuur en riolering

Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. De nieuw te bouwen woning moet worden aangesloten op het openbare riool. Er is geen aansluitpunt binnen het perceel aanwezig. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de initiatiefnemers.

2.2.2.4 Bebouwingsstructuur

De bebouwingsstructuur sluit aan bij de bebouwing op de naastgelegen percelen. Er is een bebouwingslint aanwezig met de huisnummers 9 tot en met 11. Onderhavig perceel is binnen dit lint georiënteerd.